Newyddion

Apêl Hadau Gobaith

Rhoddwyd sylw i Apêl Hadau Gobaith yn ystod mis Medi. Cafwyd gwasanaeth arbennig ar 11 Medi pryd y bu i’r Gweinidog gyflwyno’r Apêl. Dyma ymdrech arbennig sy’n cael ei threfnu gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru bob pum mlynedd mewn partneriaeth gyda Chymorth Cristnogol. Cafwyd ymateb ardderchog mewn cyfraniadau i’r apêl. Cynhaliwyd Bore Coffi llwyddiannus ar 7 Hydref.  Cyfanswm Capel y Rhos at yr Apêl oedd £1,633. 00.

Ail ddechrau cyfarfodydd

Mae’n braf cael cyfarfod wyneb yn wyneb eto ar ôl cyfnod mor hir o beidio cynnal cyfarfodydd cymdeithasol. Mae croeso i eraill ymuno efo ni i Sgwrs a Phaned; yr Astudiaeth Feiblaidd a chyfarfodydd Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn.

Oedfaon Undebol mis Awst

Cafwyd cyfres o oedfaon undebol bendithiol yn ystod mis Awst. Roedd cyfanswm casgliadau yn £563.20 ac fe anfonwyd yr arian ymlaen i bedair elusen sef:: Y Gwahangleifion;  Uned Gofal Arbennig i Fabanod Ysbyty Glan Clwyd;  Ymateb Brys Cymorth Cristnogol i argyfwng newyn Dwyrain Affrica a Gweithredu Dros Blant.

17 Gorffennaf 2022 – Cefnogi’r Banc Bwyd

 Roedd y casgliad i Fanc Bwyd Conwy yn £273. At hynny, anfonwyd nifer sylweddol fagiau llawn o fwydydd i’r ganolfan ddosbarthu. Gwerthfawrogwyd y rhoddion hyn yn fawr gan fod disgwyl y bydd cynnydd sylweddol yn y galw gan deuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol.

Esgidiau ar gyfer ffoaduriaid Wcrain

Pleser hefyd oedd gweld ymateb mor rhagorol i’r apêl am esgidiau ar gyfer y ffoaduriaid sydd, ar hyn o bryd, yn aros mewn gwesty yn Llandudno. Roedd y gwirfoddolwyr yn y ganolfan derbyn yn hynod o falch ohonynt.

5 Mehefin 2022 Pererindod yr Ofalaeth

Roedd yn dda gallu ymuno ar gyfer pererindod unwaith eto a ninnau heb allu gwneud hynny ers 2019.

Cafwyd Oedfa i’r Ofalaeth ar thema’r Pentecost yng Nghapel y Rhos ac yna teithiwyd i Lanrwst ar gyfer cinio yng Ngwesty’r Eryrod. Aethpwyd ymlaen i Gapel Gwydr Uchaf pryd y cafwyd sgwrs gan y Parch Gareth Parry. Ymlaen, wedyn, i Eglwys Sant Crwst, Llanrwst pryd y cafwyd sgwrs gan Mr Bleddyn Hughes. Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod er nad oedd y tywydd yn rhy dda.

15 Mai 2022  Taith y Llywydd – Apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2022 

‘Hadau Gobaith’ partneriaid dros gyfiawnder hinsawdd.

Fe fu i’r Parch Evan Morgan, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol ymweld â’r Henaduriaeth ar 15 Mai fel rhan o’i daith i gerdded 5km ym mhob Henaduriaeth (70 km i gyd).

Ymunodd eglwysi’r Ofalaeth mewn Oedfa arbennig yn Hebron Colwyn gyda’r Llywydd yn pregethu. Cerddodd rhyw 30 gyda’r Llywydd o’r Pier ym Mae Colwyn i Landrillo yn Rhos ar fore braf ac ymunodd nifer am baned yn ôl yng Nghapel Hebron.

Wythnos Cymorth Cristnogol 2022

Cafwyd oedfa arbennig ar 8 Mai dan arweiniad ein Gweinidog pryd y cyflwynwyd apêl eleni sy’n rhoi sylw i effaith newid hinsawdd yn Zimbabwe. Gwnaed casgliad ar ddau Sul a chafwyd ymateb rhagorol. Anfonwyd £1,000 ymlaen i gefnogi’r gwaith.

Ymateb i argyfwng yr Wcrain

Anfonwyd dros £1,500 gasglwyd mewn cyfnod byr iawn i apêl DEC/Cymorth Cristnogol i gefnogi’r rhai sydd wedi gorfod ffoi o’u cartrefi yn dilyn y rhyfel yn yr Wcrain.

Yn ychwanegol, anfonwyd cyflenwad o nwyddau personol trwy T4U i Rwmania – nwyddau a gasglwyd trwy haelioni aelodau’r capel.