Newyddion

17 Gorffennaf 2022 – Cefnogi’r Banc Bwyd

 Roedd y casgliad i Fanc Bwyd Conwy yn £273. At hynny, anfonwyd nifer sylweddol fagiau llawn o fwydydd i’r ganolfan ddosbarthu. Gwerthfawrogwyd y rhoddion hyn yn fawr gan fod disgwyl y bydd cynnydd sylweddol yn y galw gan deuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol.

Esgidiau ar gyfer ffoaduriaid Wcrain

Pleser hefyd oedd gweld ymateb mor rhagorol i’r apêl am esgidiau ar gyfer y ffoaduriaid sydd, ar hyn o bryd, yn aros mewn gwesty yn Llandudno. Roedd y gwirfoddolwyr yn y ganolfan derbyn yn hynod o falch ohonynt.

5 Mehefin 2022 Pererindod yr Ofalaeth

Roedd yn dda gallu ymuno ar gyfer pererindod unwaith eto a ninnau heb allu gwneud hynny ers 2019.

Cafwyd Oedfa i’r Ofalaeth ar thema’r Pentecost yng Nghapel y Rhos ac yna teithiwyd i Lanrwst ar gyfer cinio yng Ngwesty’r Eryrod. Aethpwyd ymlaen i Gapel Gwydr Uchaf pryd y cafwyd sgwrs gan y Parch Gareth Parry. Ymlaen, wedyn, i Eglwys Sant Crwst, Llanrwst pryd y cafwyd sgwrs gan Mr Bleddyn Hughes. Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod er nad oedd y tywydd yn rhy dda.

15 Mai 2022  Taith y Llywydd – Apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2022 

‘Hadau Gobaith’ partneriaid dros gyfiawnder hinsawdd.

Fe fu i’r Parch Evan Morgan, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol ymweld â’r Henaduriaeth ar 15 Mai fel rhan o’i daith i gerdded 5km ym mhob Henaduriaeth (70 km i gyd).

Ymunodd eglwysi’r Ofalaeth mewn Oedfa arbennig yn Hebron Colwyn gyda’r Llywydd yn pregethu. Cerddodd rhyw 30 gyda’r Llywydd o’r Pier ym Mae Colwyn i Landrillo yn Rhos ar fore braf ac ymunodd nifer am baned yn ôl yng Nghapel Hebron.

Wythnos Cymorth Cristnogol 2022

Cafwyd oedfa arbennig ar 8 Mai dan arweiniad ein Gweinidog pryd y cyflwynwyd apêl eleni sy’n rhoi sylw i effaith newid hinsawdd yn Zimbabwe. Gwnaed casgliad ar ddau Sul a chafwyd ymateb rhagorol. Anfonwyd £1,000 ymlaen i gefnogi’r gwaith.

Ymateb i argyfwng yr Wcrain

Anfonwyd dros £1,500 gasglwyd mewn cyfnod byr iawn i apêl DEC/Cymorth Cristnogol i gefnogi’r rhai sydd wedi gorfod ffoi o’u cartrefi yn dilyn y rhyfel yn yr Wcrain.

Yn ychwanegol, anfonwyd cyflenwad o nwyddau personol trwy T4U i Rwmania – nwyddau a gasglwyd trwy haelioni aelodau’r capel.