Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS CHWEFROR 2019

Bore Sul, 3 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Meurig Edwards

Pnawn Llun, 4 Chwefror am 2:00 o’r gloch, Capel Hebron

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Ebeneser, Capel y Rhos a Horeb/Disgwylfa

Nos Fercher, 6 Chwefror, am 7:00 o’r gloch, Capel Hebron

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn. Noson yng nghwmni Dr Angharad Price fydd yn sgwrsio am “Hogyn Tŷ’r Ysgol” neu Syr T. H. Parry Williams i chi a fi. Llywydd y noson: Mrs Ann Hughes

Bore Sul, 10 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad ein gweinidog y Parch Helen Wyn Jones

Bore Iau, 14 Chwefror, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sesiwn drafod ar gyfer Gofalaeth Colwyn dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones. Cynhelir y 5ed cyfarfod gan ganolbwyntio ar Lyfr Nehemeia gyda’r thema “Arweinyddiaeth” ac awgrymir ichi ddarllen Nehemeia 5. Bydd paned a chroeso cynnes i bawb.

Bore Sul, 17 Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch R. O. Jones

Bore Sul, 24  Chwefror, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Brian Wright

Pnawn Iau, 28 Chwefror am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sgwrs a phaned, pan fyddwn yn cael cyfle i sôn am “Fy hoff ddewis”: llyfr, barddoniaeth, a.y.y.b. Trefnir gan Mrs Gwenda Roberts

Pnawn Gwener, 1 Mawrth, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Dydd Gweddi Byd Eang y Chwiorydd
 • Paratowyd gwasanaeth eleni gan Chwiorydd Cristnogol Slofenia ar y thema “Dewch – mae popeth yn barod”

Bore Sul, 3 Mawrth, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Eric Jones

Pnawn Llun, 4 Mawrth am 2:00, Capel Horeb

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa, Capel y Rhos a Hebron

Nos Fercher, 6 Mawrth, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Capel y Rhos. Ar yr agenda bydd:
 • Derbyn cyfrifon yr Eglwys am 2018
 • Derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr ar weithgareddau’r Eglwys
 • Diogelu Data
 • Penodi neu ail-benodi Swyddogion yr Eglwys

** Cofiwch ddod â’ch copi o’r Adroddiad Blynyddol efo chi

Casgliad arbennig 20 Ionawr at elusen Cymorth Dŵr Cymru

 • Anfonwyd siec am £91, gyda diolch ichi am bob cyfraniad.