Dyddiadur

CYFARFODYDD O 17 MAWRTH 2020 YMLAEN

Gan fod y Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan,  mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus ar hyn o bryd.  O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni fydd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal yn y capel tra bo’r sefyllfa hon yn parhau. 

Rydym yn awyddus i barhau ein gweinidogaeth yn ystod y cyfnod hwn.   Mae’r Parch Helen Wyn Jones yn paratoi myfyrdodau ar ein cyfer ac fe fyddant  yn ymddangos ar y wefan a thrwy ebost i’r rhai sydd eisoes wedi ymuno â’r grŵp ebost.  Yn ogystal mae’r Parch Dylan Rhys Parri yn paratoi fideo fydd yn gyfle i fyfyrdod pellach a fydd ar gael ar fore Sul ar wefan https://www.gofalaethbrocreuddyn.com/

Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt.  Mae’r Gweinidog a rhai o’r aelodau ieuengach o’r gynulleidfa yn barod i gynnig eu cymorth.  Darperir rhagor o wybodaeth ar wefan https://www.ebcpcw.cymru/cy/

NEGES GAN EIN GWEINIDOG DYDD GWENER 31 Gorffennaf 2020

Annwyl Gyfeillion,

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser. Beth am i ni oleuo cannwyll nos Sul am 7 y.h. a darllen adnodau o Salm 8 a chyd-adrodd  Gweddi’r Arglwydd gyda’n gilydd.

Edrychwn ymlaen am y cyfle i ni gyd-addoli mewn gwasanaeth zoom, ar ddydd Sul, 2il o Awst gyda’r myfyrdod yn ddiolchgar iawn gan Mrs. Iona Williams. Rwyf yn ddiolchgar iawn fod y gwahoddiad wedi cael ei anfon heddiw drwy ebost er mwyn ymuno yn y gwasanaeth. Edrychwn ymlaen yn fawr am y cyfle yma yn enwedig yn ystod yr amser anodd hwn.  

Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr amser heriol hyn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Mae Swyddogion Capel y Rhos, yn anelu ail-agor y capel i gyd-addoli, ar ddydd Sul, 13eg o Fedi. Gobeithiwn gadarnhau hyn cyn diwedd mis Awst. Bydd gwasanaethau zoom yn canlyn ymlaen ar hyn o bryd. Edrychwn ymlaen at ddod yn ôl gyda’n gilydd.

Bydd Capel y Rhos ar agor i unrhyw un sydd yn dymuno dod i mewn ar gyfer gweddi breifat bob bore Gwener, rhwng 10y.b. a 12.00y.p. Mae asesiad risg wedi’i gwblhau a rheolau Iechyd a Diogelwch manwl yn eu lle. Ni fydd modd i’r capel ddarparu deunydd ar gyfer ei ddarllen yn y capel ond mae croeso i unrhyw un ddod a Beibl neu ddeunydd personol gyda nhw a mynd ag ef adref wedyn. Bydd y wybodaeth yma’n cael ei rannu gyda Cytun.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Os dymunwch fe allwch wneud hynny’n ariannol drwy anfon siec a’i gwneud yn daladwy i Conwy Food Bank i’r cyfeiriad hwn,

Conwy Food Bank
21 Ffordd Las
Llandudno
LL30 1ER

Os am drefnu taliad yn syth i’w cyfrif banc y manylion ydi

Rhif Cyfrif 58112049
Côd Sortio 010744
Enw’r Cyfrif The Sanctuary Trust.
Eu cyfeiriad e bost ydi     conwyfoodbank@gmail.com

Bydd y gwasanaeth sydd ar gael yng Nghapel y Rhos, yn dirwyn i ben o heddiw ymlaen. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor; cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys.

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones

MYFYRDOD AR GYFER DYDD SUL 2 AWST 2020

Darllen:    Salm 8 a 9.

Testun:

“Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd; y lloer a’r sȇr, y rhai a ordeiniaist ; pa beth yw dyn, i ti i’w gofio? A mab y dyn, i ti i ymweld âg ef? Canys gwnaethost ef ychydig is na’r angylion, ac a’i coronaist â gogoniant ac â harddwch”. (Salm 8:3-5).

Yn ystod fy ngweinidogaeth gwerthfawrogais lawer o lyfrau fel rhoddion ac yn eu plith nifer o Feiblau, rhai mawr mewn maint a rhai bach hefyd. Cefais un, cyn yr hunan ynysu, un canolig ei faint a’r print yn glir a gweddol fawr. Wrth dderbyn y Beibl hwn, sylwais fod ôl defnydd mawr ar Lyfr y Salmau, y mae hyn yn wir am y copïau i gyd bron. Mae hyn yn ein hatgoffa o gyngor da gan weinidog, “Daliwch ati i weddïo a darllenwch Lyfr y Salmau yn aml”.

Gorwedd ein testun yn y Salmau ac y mae digon o gyfle ynddo i gael myfyrdod buddiol iawn. Sylwer ei fod yn cynnwys Duw, dyn, a daear ac mae’r Salmydd yn cyfeirio at y tri.

Yn yr adnod gyntaf mae’r Salmydd yn edrych i fyny;  yn y bedwaredd adnod mae’n edrych oddi mewn i ni ac yn y bumed adnod mae’n edrych o gwmpas.

Yn gyntaf, y mae dyn yn greadur a’r gallu ganddo i edrych i fyny. Edrych i lawr y mae llawer o’r creaduriaid eraill. Ai am fod eu porfa ar y tir? Gwelwn  rhai ohonynt yn edrych o gwmpas ond ychydig sydd yn edrych i fyny! Edrych i fyny a syllu mewn rhyfeddod at waith bysedd Duw a wna dyn; gweld y lloer a’r sȇr aneirif a wna’r Salmydd, ac y mae pobl dros y canrifoedd wedi gwneud yr un peth ganwaith. Dengys y ffurfafen ogoniant ein Duw ni.  Serch hynny mae edrych i fyny arall mewn bywyd, sef gweld a sylweddoli gras, nerth a chariad ein Tad Nefol. Rydym ni yn edrych ato; ac mae Ef yn ei dosturi a’i drugaredd edrych i lawr arnom ni.  Diolch iddo.

Nef a daear, tir a môr
Sydd yn datgan mawl ein Iôr:
Fynni dithau, f’enaid, fod
Yn y canol heb roi clod?

Yn ail, wrth feddwl am fawredd Duw, naturiol oedd i’r Salmydd ystyried bychander ei hun. “ Beth yw dyn, i ti i’w gofio, a mab y dyn i ti  ymweld ag ef?” Heblaw edrych i fyny, gall dyn edrych arno’i hunan gan holi, pwyso a mesur ei amcanion a’i fwriadau. Gallu mawr yw hwn ac un o roddion Duw i ddyn i’w godi o’i fychander. Daw hen ddywediad Groegaidd i’m meddwl, “ Ddyn boed i ti chwilio ac adnabod dy hun”. Mae Duw yn edrych oddi mewn i ni.  Daw’r gwirionedd hwn yn eglur yn Salm 139:23-24 – “ Chwilia fi, O Dduw, i ti adnabod fy nghalon; profa fi, i ti ddeall fy meddyliau, a gwêl a oes ffordd annuwiol gennyf”.

Yn drydydd, a ninnau wedi cyfeirio at fawredd Duw a bychander dyn, calondid yw aros ennyd gyda rhan olaf ein testun,

“Canys gwnaethost ef ychydig is na’r angylion, ac a’i coronaist â gogoniant ac â harddwch”. Er mwyn sylweddoli a gwerthfawrogi bwriad grasol Duw tuag atom ‘does dim rhaid gwneud mwy nag edrych o’n cwmpas,  yn enwedig yn y dyddiau rhyfedd hyn o ddarganfyddiadau anghredadwy. Mae gallu aruthrol gennym fel pobl ond mae ein gras yn brin. Mae gennym, fel unigolion, gyfoeth anhygoel at Ei wasanaeth ond dim chwarter digon o gariad yn ein calonnau i gynorthwyo’r miloedd aneirif o dlodion truenus y trydydd byd. Clywsom am “the wind of change” gan wleidydd enwog. Dywedwn ninnau, “Tyred Ysbryd Glân sancteiddiol, tyrd a’th nefol wlith i lawr”.

Gweddïwn

O Dduw nefol, rhyfeddol wyt yn dy holl ffyrdd a mynegaist dy ogoniant ar bob llaw. Datganwn dy glod gyda llawenydd a diolch mawr. Datguddiaist dy allu a’th ras i ni a chanmolwn dy Enw am hynny. Yn wir, Arglwydd, dyma wybodaeth ry ryfedd i ni, ond cynorthwya ni i edrych i fyny atat gan gofio fod dy gariad yn gyfuwch â’th allu rhyfeddol. Diolch am ddod atom ym Mherson dy Fab, Iesu Grist,  i egluro hyn i ni oll. Derbyn ni ynddo ef, fel y rhodiom yn dy oleuni sanctaidd. Gweddïwn dros bawb sy’n fyr o’n breintiau ac yn ei gweld hi’n anodd o ddydd i ddydd. Cyflwynwn i ti bawb sydd mewn profedigaeth a galar.  Gweddïwn am y dyfodol wrth i ni geisio dychwelyd yn ôl er mwyn bod gyda’n gilydd unwaith eto. Boed i ni dderbyn dy ddoethineb a’th arweiniad. Clyw ein gweddi wrth i ni ofyn am dy faddeuant drwy ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.