Dyddiadur

NEWID I DREFNIADAU ADDOLIAD O 4 HYDREF 2020 YMLAEN

Oherwydd y newidiadau ynglŷn â chyfyngiadau COVID19 a ddaeth i rym nos Iau 01/10/2020, penderfyniad y swyddogion oedd peidio â chynnal gwasanaethau yn y capel ar hyn o bryd.  Felly ni fydd gwasanaeth fore Sul 04/10/2020 yn cael ei gynnal.  Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y trefniadau hyn yn newid.  Fe’ch gwahoddir i ymuno mewn addoliad Zoom yn unol â’r drefn a ddefnyddiwyd hyd yn ddiweddar.

MYFYRDOD Y CYNHAEAF GAN EIN GWEINIDOG Y PARCH HELEN WYN JONES 9 HYDREF 2020

Emyn:

“Am gael cynhaeaf yn ei bryd
Dyrchafwn foliant byw;
Fe gyfoethogwyd meysydd byd
Gan fendith afon Duw.”

(Rhif 65 Caneuon Ffydd)
Cernyw, 1843-1937

Darlleniadau:

Salm 104, Luc: 12:13-21

Testun:

“Ac adroddodd ddameg wrthynt; “yr oedd tir rhyw ŵr cyfoethog wedi dwyn cnwd da.”

Mor hoff oedd yr Iesu o ddamhegion. Storïau cyfoes ydynt gyda neges ysbrydol. Bu llawer o bregethu ar y testun hwn ond fel y mae ochrau gwahanol a phrydferth i unrhyw em werthfawr, felly yn union y ddameg drawiadol hon.

Tir rhyw ŵr cyfoethog sydd yma. Cofiwn mai un o nodweddion amlwg Efengyl Luc yw’r lle a roddir i gyfoeth a thlodi, a da yw cadw’r ddau beth hyn yn glir o flaen ein llygaid, yn enwedig wrth ddarllen a myfyrio’r ddameg hon.Ffermwr call, i raddau, yw gŵr y testun, ac y mae’n amlwg ei fod yn gwybod “beth ydi beth” ym myd amaethyddiaeth, ond fe wnaeth ddau gamgymeriad mawr, sef:

1.  Camgymeriad ynglŷn ag amser.
2.  Camgymeriad ynglŷn ag eiddo.

1…Wrth reswm, y mae amser yn bwysig i bawb ohonom, heb anghofio’r cyfnod o amser rhyfedd iawn yr ydym ynddi ar hyn o bryd. Mor bwysig yw defnyddio ein hamser yn ofalus a chall ac nid gwastraffu ein hamser. Fe gofiwn y drydedd bennod o Lyfr y Pregethwr, “ Y mae amser i bob peth…” Creaduriaid amser ydym. I’r ffermwr, y mae amser yn bwysig dros ben; amser i hau a medi, paratoi’r tir, porthi’r anifeiliaid, ac ymlaen. Ond i ŵr y testun, yfory sy’n bwysig ac nid heddiw a heno. Gŵr y dyfodol ydyw ac nid gŵr y presennol. Gwrandewch arno yn sôn am y dyfodol a’r blynyddoedd i ddod, ac yntau heb feddwl o gwbl am agosrwydd y nos. I’r ffermwr yn y ddameg yr ysguboriau sydd yn ei feddwl. Mawr oedd ei gamgymeriad, ond meddai Duw wrtho, “ Yr ynfytyn, heno y mynnir dy einioes yn ôl gennyt, a phwy gaiff y pethau a baratoaist?

Dywed Nantlais yn ei emyn hyfryd:

“Yn dy law y mae f’amserau
  Ti sy’n trefnu ‘nyddiau i gyd”.

Mae’n addas iawn i ni gofio hyn bob amser. Hawdd iawn yw anghofio hyn yn ein digonedd bob dydd.

2.  Gŵr hunanol yw ffermwr y testun. Gwrandewch arno, “ Fy nghnydau, fy ysguboriau, fy holl ffrwythau…”Yr oedd trysor y ddaear yn fwy yn ei olwg ef na thrysor y nef! A dyna oedd ei gamgymeriad ynglŷn ag eiddo”. Un o negeseuon y ddameg yw, bod yn gyfoethog tuag at Dduw yw’r gwir eiddo. Gallwn roi cyfoeth ein hamser, gofal a chariad tuag at eraill er mwyn gwneud y gwahaniaeth. Yn ystod y pandemig mae llawer o elusennau wedi dioddef, ac mae’r angen yn fawr o’n cwmpas ac ym mhob man yn y byd.

Yn sicr, mae’n gyfrifoldeb arnom i ddiolch am y cynhaeaf, ac yn wir fe wneir hyn mewn gwahanol wasanaethau, naill a’i yn ein heglwysi neu dros wasanaethau zoom! Mae gennym wastad le i ddiolch, beth bynnag yw ein hamgylchiadau. Sut allwn ni heddiw yng nghanol y cyfnod anodd a heriol yma fod yn gyfoethog tuag at Dduw?

Gweddïwn

Ein Tad, Awdur bywyd, Cynhaliwr pob dim byw, a’n Harweinydd, i fywyd llawn, trwy Iesu Grist.

Diolchwn i Ti am gynnyrch y ddaear a’r môr, llysiau’r caeau a’r gerddi,  ffrwythau’r coed a’r llwyni; am yr haul, y gwynt a’r glaw a roes gynnydd ac aeddfedrwydd i’r had.

Ond O! Dad, dyro i ni raslonrwydd Iesu Grist i gofio am y rhai sydd mewn angen, trwy weddi, trwy rannu, a thrwy geisio trefn decach i’r gwan a’r tlawd.

‘Rho i ni nerth i wneud ein rhan’.

Boed i ni gofio gwneud ein rhan heddiw ac nid disgwyl tan yfory!
Yn enw ein Harglwydd Iesu Grist.
Amen

CYFARFODYDD O 4 HYDREF YMLAEN

Gan fod y Coronafeirws (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, roedd Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn y capel rhwng mis Mawrth a mis Medi.

O fis Mehefin ymlaen buom yn cynnal oedfa bob bore Sul dros Zoom, gyda nifer gynyddol yn ymuno dros yr wythnosau. Cawsom gwmni capeli’r ofalaeth, capeli’r ardal yn undebol, cyfeillion o wahanol rannau o Gymru a thu hwnt, o Loegr a chyn belled ag Alsace yn Ffrainc. Ymunodd 50 o gartrefi â’i gilydd. Diolchwn i bawb sy wedi cyfrannu i wneud y gwasanaethau hyn mor fendithiol ac amrywiol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau arnom ni i gyd mae gwaith yr eglwys wedi parhau ac yn sicr wedi ymestyn ac ehangu heb orfod poeni am ffiniau, boed rheiny o fewn pedair wal, gardd gefn neu bum milltir fel ag y bu am beth amser. Diolchwn i aelodau a chyfeillion am ofalu am ei gilydd a gofalu am eraill o fewn ein hardal, ein gwlad a’n byd. Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt. Mae’r Gweinidog a nifer o aelodau yn barod i gynnig eu cymorth. Parhawn yn obeithiol ac yn ffyddiog a cherddwn ymlaen i’r dyfodol gyda hyder, ac yn sicr, gyda’n gilydd.

Yn dilyn asesiad risg llawn a manwl ar gyfer gofynion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Llywodraeth Cymru a chadw at reolau iechyd a diogelwch, o ddechrau mis Gorffennaf bu’r capel ar agor ar gyfer gweddi / myfyrdod bersonol bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch. Cynhaliwyd tri gwasanaeth yn ystod mis Medi.

NEGES GAN EIN GWEINIDOG

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser.  Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr cyfnod heriol hwn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Ers nifer o fisoedd bu canolfan Banc Bwyd Conwy yn Ffordd Las, Llandudno ac wrth gwrs yn dilyn y cyfyngiadau bu’n amhosibl mynd â rhoddion i’r ganolfan. Y newydd da yw fod canolfan unwaith eto gennym o fewn cyrraedd, yn Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Mae’r adeilad, sef Spyce Community Hub gyferbyn â Chapel Horeb ac ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener rhwng 10 a 2 o’r gloch. Os am ofalu bod rhywun yno i dderbyn rhoddion gallwch ffonio ar 07305 197810. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan www.sanctuarytrust.org.uk. Eglwys St Paul sy wedi cynnig y safle hwn i’r banc bwyd am y tri mis nesaf, felly pan ddaw unrhyw newid fe’ch hysbyswn ohono. Bu mis Gorffennaf yn fis prysur arall iddynt, dosbarthwyd 117 o barseli, 31 i deuluoedd efo 89 o blant, 8 i gyplau a 78 i bobl sengl. Mae staff y Banc Bwyd yn anfon eu diolch atom am bob rhodd rydym wedi ei chyfrannu dros y cyfnod argyfyngus hwn ac yn apelio am inni barhau i’w cefnogi

Mae’r gwasanaeth oedd ar gael yng Nghapel y Rhos, bellach wedi dirwyn i ben. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor, cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones