Dyddiadur

MYFYRDOD Y PASG  2021 GAN EIN GWEINIDOG Y PARCH HELEN WYN JONES

Gweddïwn:

Diolch i Ti, Arglwydd, fod gennym ni Waredwr mor fawr – Un a ddrylliodd byrth y bedd. Cynorthwya ni i gredu ynddo, fel y bydd gennym ni ffydd fawr i agor ein meddyliau a’n calonnau i dderbyn yr Iesu byw. Gofynnwn am dy fendith arnom wrth i ni fyfyrio dros wirioneddau neges y Pasg. Amen

Emyn:- Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw … Rhif 547 (Caneuon Ffydd)

Darlleniadau:- Ioan 20:1-18 a 24-29. Luc 24:13-35

Yn arbennig yn ystod y Pasg hwn eleni, gelwir arnom i edrych ar Iesu, Pen Tywysog a Pherffeithydd ein ffydd ni. Gobeithiwn am fendith newydd i weld y Pasg fel:-

1.  Dydd yr Annisgwyl.
2.  Dydd yr Adnabod.
3.  Dydd yr Adnewyddiad.

1.  Dydd yr Annisgwyl.

Storïau’r annisgwyl yw rhan helaeth o fywyd pob un ohonom, yn enwedig yn y flwyddyn aeth heibio gyda’r pandemig annisgwyl a ddaeth dros y byd. Fe bryderwn lawer am y dyfodol, ond nid yr hyn y buom yn pryderu yn eu cylch sy’n digwydd, ond y pethau annisgwyl yn aml iawn. Gwelwn lawer o hanesion annisgwyl yn yr Hen Destament e.e.hanes Moses tra yn bugeilio’i ddefaid yn sydyn yn gweld y berth yn llosgi heb ei difa ac yn cael galwad annisgwyl i fynd i’r Aifft i arwain y caethion i wlad yn llifeirio o laeth a mȇl. Gwyddom fod yr Iddewon yn disgwyl Meseia fyddai’n trechu’r Rhufeiniaid, ac yn gwneud y genedl yn un o bwerau mawr y byd.

Nid yw’n rhyfedd o gwbl ein bod yn gweld yr annisgwyl wedi ei weu yn hanes y trydydd dydd. Fe ddarllenwn yn Luc 24, ‘Daethant at y bedd gan ddwyn y peraroglau yr oeddynt wedi eu paratoi. Cawsant y maen wedi’i dreiglo oddi wrth y bedd, ond pan aethant i mewn ni chawsant gorff yr Arglwydd Iesu’. Disgwylient weld y maen wrth ddrws y bedd a’r corff marw yn y bedd, ond fel arall y bu. Pan adroddodd y gwragedd y neges fawr wrth yr apostolion, i’w tyb hwy, lol oedd yr hanesion hyn, a gwrthodasant gredu’r gwragedd. Y disgyblion yn byw tu mewn i’w disgwyliadau bach pesimistaidd, a’r Iesu wedi atgyfodi. Roedd y disgyblion yn disgwyl i’r Iddewon ddod unrhyw funud i’w dal, a chloesant y drws, ond yr un a ddaeth i mewn oedd Iesu, trwy ddrws cloëdig eu hofnau. Nid oedd y ddau ddisgybl, ar eu ffordd i Emaus yn disgwyl gweld yr Iesu byth wedyn, ac yn eu siom dywedasant wrth y gŵr a gerddai gyda hwynt, ‘ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid…ond fe’i croeshoeliasant.’ Atgoffwn ein hunain y Pasg hwn mai patrwm yr Annisgwyl Tragwyddol gwefreiddiol sydd biau’r dyfodol.

2.  Dydd yr Adnabod

Pobl yn adnabod Iesu yw Cristnogion, a neges pob cenhedlaeth Gristnogol yw bod Iesu yn werth ei adnabod, ac o’i adnabod ei garu. Edrychwn ar rai yn dod i adnabod yr Iesu byw ar y trydydd dydd. Roedd Mair wedi torri ei chalon ar ôl gweld fod y bedd yn wag, ac er bod y dyn dieithr yn ei hymyl yn garedig iawn yn gofyn pam yr oedd yn wylo, parhau i deimlo’n unig a digalon yr oedd. Yna cyfarchodd Iesu hi wrth ei henw, Mair, ac y mae hithau yn awr yn sylweddoli mai Iesu yw. Eiliad yr adnabod oedd hon, ac eiliad y trobwynt yw. Gyda’r nos roedd y disgyblion yn yr ystafell, wedi cloi’r drysau, oherwydd eu bod yn ofni’r Iddewon ond dyma eiliad yr adnabod yn dod, ’A dyma Iesu’n dod ac yn sefyll yneu canol, ac yn dweud wrthynt, Tangnefedd i chwi’. Er bod y ddau ddisgybl ar y ffordd i Emaus yn brudd, roeddynt yn awyddus i’r dyn dieithr aros gyda hwy, oherwydd ei bod yn nosi, a’r dydd yn dirwyn i ben. Yna daw’r adnabod, ‘cymerodd y bara a bendithio, a’i dorri a’i roi iddynt. Agorwyd eu llygaid hwy, ac adnabuasent ef.’

O! diolch am Gyfryngwr
Gwaredwr cryf i’r gwan,
O! am gael ei adnabod
Fy Mhriod i a’m rhan.

3.  Dydd yr Adnewyddiad.

Gwelsom Mair Magdalen yn sefyll tu allan i’r bedd yn wylo, ac yn troi a throsi, wrth ddyfalu beth oedd wedi digwydd i gorff yr Iesu. Wedi iddi adnabod yr Iesu, roedd yn llawn o fywyd newydd, ac yn gwybod yn iawn beth i wneud nesaf. ‘Ac aeth i gyhoeddi’r newydd i’r disgyblion. Yr wyf wedi gweld yr Arglwydd’ meddai . Gwraig a lethwyd gan newydd drwg yn rhedeg i ddweud y newydd da.

Dyna newid a ddaeth dros y disgyblion gyda’r nos ar y dydd cyntaf hwnnw, a hwythau yn isel eu hysbryd, ac yn ofni clywed sŵn traed milwyr yn dod i’w dal. Daeth Iesu atynt, a chiliodd yr ofn, a llanwyd hwy a’r hedd na ŵyr y byd amdano. Yn ôl yr hanes, pan welsant yr Arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Daeth y newyddion da yma a llawenydd mawr i’w calonnau ar ôl adnabod yr Iesu. Beth oedd canlyniad yr adnabod yn Emaus? Adnewyddiad oedd yr hanes yn y fan yma hefyd. Yn lle gorffwys a chysgu i geisio anghofio eu siom a’u hiraeth, ‘codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerwsalem… Adroddasant hwythau’r hanes am eu taith, ac fel yr oeddent wedi ei adnabod ef ar doriad y bara.’

Mae’r Duw a greodd nefoedd a daear yn gallu creu dynion newydd yng Nghrist y Groes a’r Atgyfodiad, a dyna obaith pob un ohonom y Pasg hwn. Er mwyn ei enw. Amen.

Emyn:- Newyddion braf a daeth i’n bro… Rhif 308 (Caneuon Ffydd.)

Gweddïwn

Diolchwn i Ti, O! Dduw am y Pasg. Hawdd yw meddwl mai’r bedd yw’r diwedd, ond diolch am yr Efengyl sy’n gorfoleddu yn y Grym Dwyfol sy’n agor pyrth y bedd. Diolch am gael darllen am barch a chariad y chwiorydd a ddaeth at y bedd i eneinio corff yr Iesu, ond mae’n diolch yn fwy am yr hanes am Fair yn adnabod yr Iesu byw. Cynorthwya ni i gredu yn y Crist byw, a llawenhawn wrth ddod i’w adnabod yn well ar hyd ein taith mewn bywyd. Bydd yn dyner wrth bawb sydd mewn helbul a chysura’r rhai gofidus. Gofynnwn i Ti gynnal y gweiniaid, adfer y cleifion a’r anghenus. Gwrando ein gweddi a thrugarha wrthym. Gofynnwn hyn oll yn yr enw sydd goruwch pob enw, sef enw ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.

NEWID I DREFNIADAU ADDOLIAD O 4 HYDREF 2020 YMLAEN

Oherwydd y newidiadau ynglŷn â chyfyngiadau COVID19 a ddaeth i rym nos Iau 01/10/2020, penderfyniad y swyddogion oedd peidio â chynnal gwasanaethau yn y capel ar hyn o bryd.  Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y trefniadau hyn yn newid.  Fe’ch gwahoddir i ymuno mewn addoliad Zoom yn unol â’r drefn a ddefnyddiwyd hyd yn ddiweddar.

Gan fod y Coronafeirws (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, roedd Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn y capel rhwng mis Mawrth a mis Medi.

O fis Mehefin ymlaen buom yn cynnal oedfa bob bore Sul dros Zoom, gyda nifer gynyddol yn ymuno dros yr wythnosau. Cawsom gwmni capeli’r ofalaeth, capeli’r ardal yn undebol, cyfeillion o wahanol rannau o Gymru a thu hwnt, o Loegr a chyn belled ag Alsace yn Ffrainc. Ymunodd 50 o gartrefi â’i gilydd. Diolchwn i bawb sy wedi cyfrannu i wneud y gwasanaethau hyn mor fendithiol ac amrywiol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau arnom ni i gyd mae gwaith yr eglwys wedi parhau ac yn sicr wedi ymestyn ac ehangu heb orfod poeni am ffiniau, boed rheiny o fewn pedair wal, gardd gefn neu bum milltir fel ag y bu am beth amser. Diolchwn i aelodau a chyfeillion am ofalu am ei gilydd a gofalu am eraill o fewn ein hardal, ein gwlad a’n byd. Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt. Mae’r Gweinidog a nifer o aelodau yn barod i gynnig eu cymorth. Parhawn yn obeithiol ac yn ffyddiog a cherddwn ymlaen i’r dyfodol gyda hyder, ac yn sicr, gyda’n gilydd.

Yn dilyn asesiad risg llawn a manwl ar gyfer gofynion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Llywodraeth Cymru a chadw at reolau iechyd a diogelwch, o ddechrau mis Gorffennaf bu’r capel ar agor ar gyfer gweddi / myfyrdod bersonol bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch. Cynhaliwyd tri gwasanaeth yn ystod mis Medi.

NEGES GAN EIN GWEINIDOG

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser.  Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr cyfnod heriol hwn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Ers nifer o fisoedd bu canolfan Banc Bwyd Conwy yn Ffordd Las, Llandudno ac wrth gwrs yn dilyn y cyfyngiadau bu’n amhosibl mynd â rhoddion i’r ganolfan. Y newydd da yw fod canolfan unwaith eto gennym o fewn cyrraedd, yn Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Mae’r adeilad, sef Spyce Community Hub gyferbyn â Chapel Horeb ac ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener rhwng 10 a 2 o’r gloch. Os am ofalu bod rhywun yno i dderbyn rhoddion gallwch ffonio ar 07305 197810. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan www.sanctuarytrust.org.uk. Eglwys St Paul sy wedi cynnig y safle hwn i’r banc bwyd am y tri mis nesaf, felly pan ddaw unrhyw newid fe’ch hysbyswn ohono. Bu mis Hydref 2020 yn fis prysur arall iddynt, dosbarthwyd 152 o barseli, 52 i deuluoedd efo 117 o blant, 15 i gyplau a 85 i bobl sengl. Mae staff y Banc Bwyd yn anfon eu diolch atom am bob rhodd rydym wedi ei chyfrannu dros y cyfnod argyfyngus hwn ac yn apelio am inni barhau i’w cefnogi

Mae’r gwasanaeth oedd ar gael yng Nghapel y Rhos, bellach wedi dirwyn i ben. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor, cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones