Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS RHAGFYR 2018

Bore Sul, 2 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch John Tudno Williams, Aberystwyth
 • Gwneir casgliad arbennig heddiw at y Genhadaeth

Pnawn Llun, 3 Rhagfyr am 2:00 o’r gloch, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Capel y Rhos

Nos Fercher, 5 Rhagfyr, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
 • Noson yng nghwmni’r milfeddyg John Evans fydd yn ein tywys i fyd ein ffrindiau gwyllt a dof, blewog a phluog, o bob math

Bore Iau, 6 Rhagfyr, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Sesiwn drafod ar gyfer Gofalaeth Colwyn dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones. Ar gyfer y sesiwn hon awgrymir ichi ddarllen Nehemeia 2,4 a 6 cyn y cyfarfod. Paned a chroeso i bawb.

Bore Sul, 9 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad ein gweinidog y Parch Helen Wyn Jones

Nos Fercher, 12 Rhagfyr, am 7:00 o’r gloch, Capel Peniel, Deganwy

 • Gwasanaeth Nadolig dan ofal aelodau Peniel
 • Trefniant Cyfarfod Dosbarth y Glannau

Pnawn Iau, 13 Rhagfyr, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos,

 • Sgwrs a phaned – cyfarfod anffurfiol Nadoligaidd ei naws

Dydd Sadwrn, 15 Rhagfyr, rhwng 12:00 ac 1:00, Canolfan y Bayview

 • Carolau Cytûn Colwyn a Rhos (ger Morrisons)
 • Arweinydd Dilwyn Price, cyfeilydd Gwyn Jones. Dewch i ganu!

Bore Sul, 16  Rhagfyr, am *10:00* o’r gloch, Capel Hebron

 • Oedfa Nadolig Hebron a Chapel y Rhos

Bore Sul, 23 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Meurig Edwards

Bore Mawrth, Dydd Nadolig, 25 Rhagfyr, am 10:00, Capel Horeb

 • Oedfa Fore’r Nadolig dan arweiniad aelodau Horeb/Disgwylfa
 • Gwneir casgliad at waith Cymorth Cristnogol

Bore Sul, 30 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Christopher Prew, Porthmadog

Bore Sul, 6 Ionawr 2019, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan ofal Mr Richard Lloyd Jones

Gair o ddiolch

 • Cyngerdd Dathlu’r Deg:   Gwnaed £775 o elw at Hosbis Dewi Sant.
 • Apêl y Bocsys: Casgliad arbennig Tachwedd yn £228
 • Y Banc Bwyd Lleol: Eleni aethom â 35 bag o fwydydd i’r banc bwyd
 • Diolch o galon am bob rhodd a chefnogaeth i’r tri achos arbennig hwn