Dyddiadur

MYFYRDOD AR GYFER MIS CHWEFROR 2021 …..AR Y SUL
GAN EIN GWEINIDOG Y PARCH HELEN WYN JONES

Darlleniadau…Salm 100; Luc 24:1-12

Hwn yw y sanctaidd ddydd,
gorffwysodd Duw o’i waith;
a ninnau nawr, dan wenau Duw,
gorffwyswn ar ein taith.

(Caneuon Ffydd, Rhif 2)

Nid rhywbeth i’w gadw ond rhywbeth i’w ddathlu yw’r Sul. Mae hynny’n wir beth bynnag yr amgylchiadau sy’n wynebu’r Cristion. Mae’r Sul yn ein huno mewn gweithgarwch a thystiolaeth. Mae sôn am wraig o Gymru, a oedd wedi byw yn Awstralia am ddeugain mlynedd. ‘Roedd yn dal i godi yn oriau mân y bore am mai dyna’r union amser yr oedd eglwys ei chynefin yng Nghymru yn cynnal gwasanaeth y pnawn. Y mae’r Sul yn dystiolaeth ynddo’i hun i weithgarwch Duw.

Y mae’r bobl sy’n dathlu’r Sul yn ymuno mewn tystiolaeth gyhoeddus, naill a’i yn yr eglwys neu a’r unrhyw gyfrwng o’u cartref. Mae hyn wedi dod yn fwy amlwg ers i ni orfod wynebu cyfyngiadau’r Covid 19. Maent yn ymuno i weithredoedd arbennig Duw yn Iesu Grist, a phan fo hynny yn digwydd y mae’r Sul yn dod yn rhan sylfaenol ac allweddol o fywyd y Cristion. Mae dathlu’r Sul yn dystiolaeth dawel a phwysig. Mae’r Sul i ni fel teulu Duw yn ddathliad o’r Atgyfodiad â thystiolaeth fod ein Harglwydd Iesu Grist yn fyw.

Cofiwn yn Efengyl Ioan 21:1-14, ‘Bwriwyd y rhwyd yr ochr arall i’r llong’. Cafwyd helfa anferth, y rhwyd yn llawn o bysgod mawr, cant pum deg a thri ohonynt, ac er cymaint ydoedd, ni rwygodd y rhwyd. Yn yr hanes dyma’r Iesu Atgyfodedig yn awgrymu i’w ddynion ffordd newydd o weithio. Dyma beth od! Saer coed yn dysgu saith pysgotwr profiadol sut I bysgota, a’r rheini wedi bod wrthi drwy’r nos heb ddal dim! Bendithion annisgwyl, anesboniadwy, oddi uchod, yn dod i ddynion ar ben eu tennyn, wedi digalonni ar ôl llafur trwm y nos. Daw’r bendithion drwy ufudd-dod, a hyn wrth fwrw’r rhwyd yr ochr arall i’r cwch.

Mae ein haddoliad ar y Sul yn dra gwahanol ers bron i flwyddyn bellach ond cofiwn mewn ufudd-dod, ‘mai yr un yw ef o hyd’. Rydym ninnau wedi cael ein gorfodi i fwrw ein rhwyd i’r ochr arall yn ystod y pandemig yma. Mae’r Sul yn ein huno ni mewn tystiolaeth ac addoliad. Yn ystod y cyfnod yma diolchwn am wahanol gyfryngau sy’n ein galluogi i ymuno mewn gwasanaethau ar y Sul er mwyn tystiolaethu a dathlu cariad Duw. Mae’r Sul yn dystiolaeth i unigolion a theuluoedd, i genedl a byd, fod y Duw a greodd y cyfanfyd wedi creu byd newydd yn Iesu Grist Mae’r byd hwnnw yn perthyn i batrwm a phwrpas bywyd, fel y mae dydd yn dilyn nos a gwanwyn yn dilyn gaeaf.

Gweddïwn

Diolch, Arglwydd, dy fod wedi creu byd fel ein bod ar y Sul yn gallu tystiolaethu i’th fawredd a’th allu. Diolch dy fod wedi gorffwys o’th waith er mwyn ei weld yn iawn a’i fendithio. Gwna ni yn dystion o’r bendith hwn. Diolch am y Trydydd Dydd sy’n arwydd o fuddugoliaeth dy Fab. Arglwydd, diolch am y Sul i’n huno mewn gwahanol ffyrdd a’n cydio yn y Gair, y gân, ac yng nghymdeithas yr Ysbryd Glân fel tystion byd-eang i Waredwr Byd. Gofynnwn am dy fendith arnom ni oll yn enw ein Harglwydd Iesu Grist. Amen

Hwn yw y dedwydd ddydd,
daeth Crist o’i fedd yn fyw;
O codwn oll i fywyd gwell,
i ryddid meibion Duw.

NEWID I DREFNIADAU ADDOLIAD O 4 HYDREF 2020 YMLAEN

Oherwydd y newidiadau ynglŷn â chyfyngiadau COVID19 a ddaeth i rym nos Iau 01/10/2020, penderfyniad y swyddogion oedd peidio â chynnal gwasanaethau yn y capel ar hyn o bryd.  Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y trefniadau hyn yn newid.  Fe’ch gwahoddir i ymuno mewn addoliad Zoom yn unol â’r drefn a ddefnyddiwyd hyd yn ddiweddar.

Gan fod y Coronafeirws (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, roedd Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn y capel rhwng mis Mawrth a mis Medi.

O fis Mehefin ymlaen buom yn cynnal oedfa bob bore Sul dros Zoom, gyda nifer gynyddol yn ymuno dros yr wythnosau. Cawsom gwmni capeli’r ofalaeth, capeli’r ardal yn undebol, cyfeillion o wahanol rannau o Gymru a thu hwnt, o Loegr a chyn belled ag Alsace yn Ffrainc. Ymunodd 50 o gartrefi â’i gilydd. Diolchwn i bawb sy wedi cyfrannu i wneud y gwasanaethau hyn mor fendithiol ac amrywiol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau arnom ni i gyd mae gwaith yr eglwys wedi parhau ac yn sicr wedi ymestyn ac ehangu heb orfod poeni am ffiniau, boed rheiny o fewn pedair wal, gardd gefn neu bum milltir fel ag y bu am beth amser. Diolchwn i aelodau a chyfeillion am ofalu am ei gilydd a gofalu am eraill o fewn ein hardal, ein gwlad a’n byd. Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt. Mae’r Gweinidog a nifer o aelodau yn barod i gynnig eu cymorth. Parhawn yn obeithiol ac yn ffyddiog a cherddwn ymlaen i’r dyfodol gyda hyder, ac yn sicr, gyda’n gilydd.

Yn dilyn asesiad risg llawn a manwl ar gyfer gofynion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Llywodraeth Cymru a chadw at reolau iechyd a diogelwch, o ddechrau mis Gorffennaf bu’r capel ar agor ar gyfer gweddi / myfyrdod bersonol bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch. Cynhaliwyd tri gwasanaeth yn ystod mis Medi.

NEGES GAN EIN GWEINIDOG

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser.  Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr cyfnod heriol hwn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Ers nifer o fisoedd bu canolfan Banc Bwyd Conwy yn Ffordd Las, Llandudno ac wrth gwrs yn dilyn y cyfyngiadau bu’n amhosibl mynd â rhoddion i’r ganolfan. Y newydd da yw fod canolfan unwaith eto gennym o fewn cyrraedd, yn Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Mae’r adeilad, sef Spyce Community Hub gyferbyn â Chapel Horeb ac ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener rhwng 10 a 2 o’r gloch. Os am ofalu bod rhywun yno i dderbyn rhoddion gallwch ffonio ar 07305 197810. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan www.sanctuarytrust.org.uk. Eglwys St Paul sy wedi cynnig y safle hwn i’r banc bwyd am y tri mis nesaf, felly pan ddaw unrhyw newid fe’ch hysbyswn ohono. Bu mis Hydref 2020 yn fis prysur arall iddynt, dosbarthwyd 152 o barseli, 52 i deuluoedd efo 117 o blant, 15 i gyplau a 85 i bobl sengl. Mae staff y Banc Bwyd yn anfon eu diolch atom am bob rhodd rydym wedi ei chyfrannu dros y cyfnod argyfyngus hwn ac yn apelio am inni barhau i’w cefnogi

Mae’r gwasanaeth oedd ar gael yng Nghapel y Rhos, bellach wedi dirwyn i ben. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor, cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones