Dyddiadur

CYFARFODYDD O 17 MAWRTH 2020 YMLAEN

Gan fod y Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan,  mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus ar hyn o bryd.  O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni fydd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal yn y capel tra bo’r sefyllfa hon yn parhau. 

Rydym yn awyddus i barhau ein gweinidogaeth yn ystod y cyfnod hwn.   Mae’r Parch Helen Wyn Jones yn paratoi myfyrdodau ar ein cyfer ac fe fyddant  yn ymddangos ar y wefan a thrwy ebost i’r rhai sydd eisoes wedi ymuno â’r grŵp ebost.  Yn ogystal mae’r Parch Dylan Rhys Parri yn paratoi fideo fydd yn gyfle i fyfyrdod pellach a fydd ar gael ar fore Sul ar wefan https://www.gofalaethbrocreuddyn.com/

Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt.  Mae’r Gweinidog a rhai o’r aelodau ieuengach o’r gynulleidfa yn barod i gynnig eu cymorth.  Darperir rhagor o wybodaeth ar wefan https://www.ebcpcw.cymru/cy/

YMATEB YMARFEROL I ARGYFWNG CORONAFEIRWS COVID-19

Mae’r sefyllfa ynghylch COVID-19 yn datblygu’n gyson ac yn golygu newid yn ffordd o fyw pob un ohonom. Rydym wedi ceisio ymateb i’r angen trwy ganiatáu i wasanaeth cefnogi gwirfoddol wedi ei drefnu gan NEWMS (Nationwide Emergency Medical Services Ltd) ddefnyddio’r Ystafell Gyfarfod yng Nghapel y Rhos fel canolfan i drefnu cymorth yn lleol. Mae’r gwasanaeth gwirfoddol hwn ar gael i bawb ac fe fyddai’n dda pe gallech rannu’r wybodaeth gydag eraill. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor; cymorth ynghylch siopa; cymorth ynghylch derbyn meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu ar 07917280461 neu trwy e-bost accredilinktaskforce@gmail.com  Ni ddylid ymweld â’r adeilad. Mae’r manylion llawn am y gwasanaeth i’w gweld o dan Covid 19 Taskforce ar y wefan www.nwems.co.uk

NEGES GAN EIN GWEINIDOG DYDD GWENER 22 MAI 2020

Bore da Gyfeillion,

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser. Wrth feddwl am y Pentecost gyda thywalltiad yr Ysbryd Glân ar y disgyblion, beth am i ni oleuo cannwyll nos Sul am 7y.h. a darllen yr adnodau o Lyfr yr Actau 2:1-42. Mae’r adnodau hyn yn agos iawn i’m calon, achos y profiad arbennig o’u darllen a thrwy ddylanwad yr Ysbryd Glân roeddwn i’n gwybod fod Duw yn fy ngalw i’r Weinidogaeth. Diolchwn fod Duw yn dal i alw chi a minnau heddiw i’w wasanaethu Ef. Boed i ni fod yn ufudd i’w alwad.

Anadla, anadl Iôr,
llanw fy mywyd i
fel byddo ‘nghariad i a’m gwaith
yn un â’r eiddot ti.

Edwin Hatch, 1835-89
cyf. Alun Davies, 1922-72

Gweddïwn dros bawb sydd mewn angen. Beth am ddarllen y weddi ar ddiwedd y Myfyrdod a chyd adrodd Gweddi’r Arglwydd gyda’n gilydd yng Nghrist. Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr amser heriol hyn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd. Gobeithio i chwi dderbyn bendith o wylio yr Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol fore Sul am 11 o’r gloch ar S4C gyda’r Parchedig Nan Powell-Davies. Edrychwn ymlaen at yr Oedfa fore Sul nesaf yng ngofal y Parchedig Hywel Meredydd. Derbyniais ebost gan Lois Gwen, Cwmni Rondo i  ddweud bydd perfformiad Côr Ysgolion Sul Sir Conwy,  sy’n cynnwys plant Ysgol Sul Gydenwadol yn Hebron, yn cael ei gynnwys yn y rhaglen nos Sul yma, 24ain o Fai am 19:30. Bydd modd gwylio’r perfformiad ar YouTube yn syth ar ôl y rhaglen hefyd. Thema rhaglen nos Sul ydi ‘Cymuned’ a bydd perfformiad y côr yn gweddu’n hyfryd i’r rhaglen. Edrychwn ymlaen at weld y plant ynghanol yr hunan-ynysu yma.

Yn y cyfnod anodd sydd ohoni, mae’r sefyllfa o allu cyfrannu i’r Banc Bwyd  yn yr ofalaeth yn amhosibl, er bod yr angen yn dal yno a hynny’n fwy nac erioed Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys  ddal i helpu yn y gymdeithas. Os dymunwch fe allwch wneud hynny’n ariannol drwy anfon siec a’i gwneud yn daladwy i Conwy Food Bank i’r cyfeiriad hwn,

Conwy Food Bank, 21 Ffordd Las, Llandudno, LL30 1ER

Os am drefnu taliad yn syth i’w cyfrif banc y manylion ydi
Rhif Cyfrif 58112049; Côd Sortio 010744; Enw’r Cyfrif The Sanctuary Trust.

Eu cyfeiriad e bost ydi     conwyfoodbank@gmail.com

Cofiwch am y gwasanaeth sydd ar gael yng Nghapel y Rhos, os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu ar 07917280461. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor; cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn ddiolchgar i bawb sy’n gweithio’n galed i weithredu’r gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys. Byddaf yn siwr o gadw mewn cysylltiad gyda chwi oll, naill a’i dros y ffôn, ebost, WhatsAp, gweplyfr neu ffôn symudol!  Diolch am yr holl adnoddau technolegol hyn sydd ar gael, er mwyn cyrraedd allan at ein gilydd. Mae hynny’n mor bwysig ar unrhyw adeg ond yn fwy byth yn ystod yr amser anodd a heriol hyn. Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones

MYFYRDOD AR GYFER DYDD SUL 25 MAI 2020

Yn y cyfnod rhwng y Pasg a’r Pentecost yr ydym wedi gweld y disgyblion yn cael eu paratoi a’u harwain at ddigwyddiad rhyfedd ar ddydd y Pentecost.  Y mae yn ddigwyddiad hollol bwysig sy’n ymwneud â Duw â’i fyd. Dathlu yw pob addoli ac ar ddydd y Pentecost y mae’n ddathliad arbennig. Roedd y disgyblion a’r dyrfa yn Jerwsalem i gadw gŵyl.  Yma y derbyniodd y disgyblion yr Ysbryd Glân.  Ar ôl y digwyddiad yma pregethodd Pedr i’r dyrfa ac yn dilyn hyn bedyddiwyd tua tair mil o bersonau a dderbyniodd ei air.  Y mae’r disgrifiadau o’r digwyddiad yn cynnwys gwynt a thân yn ddelweddau o Dduw ar waith yn ei egni a’i rym.  Duw byw yw’r Ysbryd Glân.

Ar Ŵyl y Pentecost (yn ôl Numeri 28:26-30) yr oedd yr Iddew i offrymu ‘blaenffrwyth y cynhaeaf’. Mewn geiriau eraill yr oeddent i ddathlu, i ddiolch ac i gyflwyno eu hunain i Dduw. A dyna yn union yw dathlu’r Pentecost sef derbyn, dathlu a diolch am y rhodd, y rhoddion o ffrwyth yr Ysbryd mae Duw yn eu rhoi drwy’r Ysbryd Glân.

‘Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan-ddisgyblaeth.’ (Galatiaid 5:13) Fel disgyblion yr Iesu, ni allwn weithredu heb nerth yr Ysbryd Glân ynom.

Yn ystod ei sgwrs olaf gyda’r disgyblion, cyn y groes, eglurodd yr Iesu ei fod yn dychwelyd at y Tad er mwyn anfon yr Ysbryd Glân. Mynd er lles y disgyblion oedd y cynllun, er mwyn iddynt dderbyn yr Ysbryd a fyddai’n aros am byth. Roedd Iesu Grist yn ddwyfol ac hefyd yn ddynol, er mwyn iddo allu unieithu gyda ni yma ar y ddaear. Nid oedd yr Iesu, ac nid ydym ninnau chwaith, yn gallu aros yma ar y ddaear am byth. Anfonwyd yr Ysbryd Glân, Eiriolwr arall i fod gyda ni. Dyma’r rhan o’r Drindod sef Duw y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân. Dywedodd Iesu yn glir ei fod yn mynd at y Tad. Pam? Er mwyn cyflwyno ei fywyd yn aberth cyfiawn i Dduw dros bechod y byd.

‘Y gwaed a fodlonodd gyfiawnder,
Daenellwyd ar orsedd ein Duw
Sydd yno yn beraidd yn erfyn
I ni, y troseddwyr, gael byw.’

David Charles

Yr Ysbryd sydd yn codi ac yn cynnal y saint ar hyd taith bywyd, ac yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd a heriol yma i ni fel ei ddisgyblion a’i Eglwys.Yr Ysbryd sydd yn cario’r gwan, y llesg a chodi’r saint ac yn cynnal y rhai gobeithiol. Yr Ysbryd sydd yn rhoi i ni dangnefedd a llawenydd na wŷr y byd amdano. Mae’r Pentecost yn achlysur i ni ddathlu ac i ddiolch, nad ydym byth ar ben ein hunain, beth bynnag yw ein hamgylchiadau. Er mwyn ei enw ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.

Gweddïwn

Yn ôl d’addewid, Iesu mawr,
yr awron anfon di
y gwir Ddiddanydd yma i lawr
i aros gyda ni.

Diolchwn i ti ein Tad nefol am yr Ysbryd Glân, ein Diddanydd. Mae dy Air yn dweud y bydd yn bresennol gyda ni ym mhob sefyllfa. Bydd yn ein galluogi ni, yn ein cefnogi ni, ac yn gweddïo ar ein rhan bob amser. Ysbryd Sanctaidd dyro i ni dy ddiddanwch a chysur, bydd yn nerth i’r gwan a’r tlawd, bydd yn gwmni i’r unig a’r trist.Gweddïwn dros bawb sydd yn dioddef yn gorfforol, feddyliol, emosiynol neu’n ysbrydol. Gweddïwn dros ein haelodau a’u teuluoedd ac am gael dod yn ôl at ein gilydd unwaith eto. Planna ynom addfwynder Iesu a dysg ni i ddisgyblu a defnyddio pob dawn sydd ynom yn dy waith. Helpa ni, Arglwydd, i dyfu yn ffrwythau’r Efengyl, i efelychu ein Harglwydd Iesu, i fynegi ei gariad ac i gerdded yn wastad yn ei lwybrau. Bendithia ni’n awr a’th Ysbryd Glân. Gofynnwn am dy faddeuant yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn a ddysgodd i ni weddio gyda’n gilydd, Gweddi’r Arglwydd, Gweddi’r Teulu…Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd… Amen