Dyddiadur

CYFARFODYDD O 17 MAWRTH 2020 YMLAEN

Gan fod y Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan,  mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus ar hyn o bryd.  O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni fydd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal yn y capel tra bo’r sefyllfa hon yn parhau. 

Rydym yn awyddus i barhau ein gweinidogaeth yn ystod y cyfnod hwn.   Mae’r Parch Helen Wyn Jones yn paratoi myfyrdodau ar ein cyfer ac fe fyddant  yn ymddangos ar y wefan a thrwy ebost i’r rhai sydd eisoes wedi ymuno â’r grŵp ebost.  Yn ogystal mae’r Parch Dylan Rhys Parri yn paratoi fideo fydd yn gyfle i fyfyrdod pellach a fydd ar gael ar fore Sul ar wefan https://www.gofalaethbrocreuddyn.com/

Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt.  Mae’r Gweinidog a rhai o’r aelodau ieuengach o’r gynulleidfa yn barod i gynnig eu cymorth.  Darperir rhagor o wybodaeth ar wefan https://www.ebcpcw.cymru/cy/

YMATEB YMARFEROL I ARGYFWNG CORONAFEIRWS COVID-19

Mae’r sefyllfa ynghylch COVID-19 yn datblygu’n gyson ac yn golygu newid yn ffordd o fyw pob un ohonom. Rydym wedi ceisio ymateb i’r angen trwy ganiatáu i wasanaeth cefnogi gwirfoddol wedi ei drefnu gan NEWMS (Nationwide Emergency Medical Services Ltd) ddefnyddio’r Ystafell Gyfarfod yng Nghapel y Rhos fel canolfan i drefnu cymorth yn lleol. Mae’r gwasanaeth gwirfoddol hwn ar gael i bawb ac fe fyddai’n dda pe gallech rannu’r wybodaeth gydag eraill. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor; cymorth ynghylch siopa; cymorth ynghylch derbyn meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu ar 07917280461 neu trwy e-bost accredilinktaskforce@gmail.com  Ni ddylid ymweld â’r adeilad. Mae’r manylion llawn am y gwasanaeth i’w gweld o dan Covid 19 Taskforce ar y wefan www.nwems.co.uk

NEGES GAN EIN GWEINIDOG DYDD GWENER 3 Gorffennaf 2020

Annwyl Gyfeillion,

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser. Beth am i ni oleuo cannwyll nos Sul am 7 y.h. a darllen adnodau o Salm 8 a chyd-adrodd  Gweddi’r Arglwydd gyda’n gilydd.

Edrychwn ymlaen am y cyfle i ni gyd-addoli mewn gwasanaeth zoom, ar ddydd Sul, 5ed o Orffennaf gyda’r myfyrdod o dan ofal y Parchedig Trefor Lewis. Rwyf yn ddiolchgar iawn fod y gwahoddiad wedi cael ei anfon  heddiw drwy ebost er mwyn ymuno yn y gwasanaeth. Edrychwn ymlaen yn fawr am y cyfle yma yn enwedig yn ystod yr amser anodd hwn. 

Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr amser heriol hyn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd. Edrychwn ymlaen at yr Oedfa fore Sul nesaf ar S4C yng ngofal Parchedig Ddr. Adrian Morgan.

Er gwybodaeth ac yn anffodus iawn ni fydd prosiect T4U – y gwasanaeth bocs anrhegion at y Nadolig i blant tramor – yn weithredol eleni oherwydd y pandemic.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys  ddal i helpu yn y gymdeithas. Os dymunwch fe allwch wneud hynny’n ariannol drwy anfon siec a’i gwneud yn daladwy i Conwy Food Bank i’r cyfeiriad hwn,

Conwy Food Bank
21 Ffordd Las
Llandudno
LL30 1ER

Os am drefnu taliad yn syth i’w cyfrif banc y manylion ydi

Rhif Cyfrif 58112049
Côd Sortio 010744
Enw’r Cyfrif The Sanctuary Trust.
Eu cyfeiriad e bost ydi     conwyfoodbank@gmail.com

Cofiwch am y gwasanaeth sydd ar gael yng Nghapel y Rhos, os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu ar 07917280461.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor; cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn ddiolchgar i bawb sy’n gweithio’n galed i weithredu’r gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys. Byddaf yn siwr o gadw mewn cysylltiad gyda chwi oll, naill a’i dros y ffôn, ebost, WhatsAp, gweplyfr neu ffôn symudol!  Diolch am yr holl adnoddau technolegol hyn sydd ar gael, er mwyn cyrraedd allan at ein gilydd. Mae hynny’n mor bwysig ar unrhyw adeg ond yn fwy byth yn ystod yr amser anodd a heriol hyn. Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones

MYFYRDOD AR GYFER DYDD SUL 5 GORFFENNAF 2020

Myfyrdod – Y Bugail Da.

Dyma un arall o ddamhegion hyfryd yr Arglwydd Iesu ac yn un agos iawn at feddwl ei wrandawyr. Yr oeddynt yn gyfarwydd â’r olygfa o weld y bugail yn arwain ei ddefaid. Gwelwyd bugail ffyddlon yn aml gyda’i braidd ar fryniau a meysydd Jwdea. Felly, darlun byw a phrydferth a geir yn Ioan 10, ond eto, araf oedd y gwrandawyr i weld pwynt y ddameg. Yn wyneb hyn, mor amyneddgar a chlir y mae’r Athro mawr yn gwneud y ddameg yn glir fel grisial iddynt. Yn y ddameg, mae’r Iesu’n ceisio dangos ei gariad tuag atom. Carwn bwysleisio y ddau bwynt yma o neges y ddameg gan Iesu Grist:

1.         Y mae’r Bugail Da yn byw  yn agos at ei braidd.
2.         Y mae’r Bugail Da yn gofalu am ei braidd.

Yn gyntaf, clywsom hyn lawer gwaith, “Rhaid byw yn agos at bobl er mwyn eu hadnabod yn iawn.” Yn amser yr Arglwydd Iesu, arferai’r bugail fyw am fisoedd gyda’i braidd, yn gofalu am y defaid yn ystod y dydd, yn eu harwain i’r porfeydd gwelltog a gerllaw y dyfroedd tawel. Yn y nos, arhosai’r bugail yn eu hymyl yn y bwlch o’r man caeedig. Rhydd hyn ystyr i’r geiriau, “Myfi yw y drws.” Y mae’r bugail da yn galw ei ddefaid wrth eu henwau, yr oedd yn eu hadnabod mor dda. Rhoddai sylw arbennig i bob un yn unigol. O gofio am Iesu, Bugail mawr y defaid, calondid a chysur yw gwybod ei fod Ef yn ei gariad a’i gonsyrn amdanom yn ein galw ni wrth ein henwau. Mae’n adnabod ei braidd ac mae’r defaid dan ei ofal.

Yn ail, bod y bugail da yn gofalu am ei  braidd, ond y mae yno i’w braidd, hefyd. Y mae adnod awgrymiadol yn Efengyl Mathew 2:6,

“A thithau, Bethlehem yng ngwlad Jwdea, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jwdea, canys ohonot ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl Israel.” Y mae’r Crist yn dod at ei braidd ac y mae yno i’w braidd. Tywysog yn tywys ei ddefaid yw hwn, eu lles hwy a ddaw yn gyntaf, “Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl gyflawnder.”

Y neges i ni heddiw ac yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd yma yw i ni fugeilio, ar ran Eglwys Crist, pawb ym mhob man. Diolchaf i chi am ddeall y pwysigrwydd a gwerth bugeilio ein gilydd, boed hynny drwy alwad ffôn, ebost, WhatsApp, cerdyn, llythyr neu unrhyw fodd a chyfrwng arall. Mae Iesu Grist wedi dysgu a dangos i ni yn y ddameg hon y pwysigrwydd o fugeilio. Boed i ni heddiw, gyda nerth Duw, ddilyn ffordd y bugail yn ein bywydau bob dydd. 

Dilynaf fy Mugail drwy f’oes                          Nid oes arnaf g’wilydd o’i groes –
er amarch a gw’radwydd y byd;                    ei groes yw fy nghoron o hyd:
A dygaf ei ddirmyg a’i groes,                        ei fywyd i’m gwared a roes
gan dynnu i’r nefoedd o hyd;                        fy Ngheidwad a’m prynodd mor ddrud;
mi rodiaf, drwy gymorth ei ras,                     dioddefodd waradwydd a phoen,
y llwybr a gerddodd efe;                                a’r felltith ar Galfari fryn;
nid rhyfedd os gwawdir y gwas,                    f’anrhydedd yw canlyn yr Oen –
cans gwawd gafodd Arglwydd y ne’              yr Oen a ddioddefodd fel hyn!

BENJAMIN FRANCES 1934-99

Gweddïwn

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, diolchwn i Ti am dy gariad angerddol tuag atom yn Iesu Grist, ein Bugail mawr sydd mor ofalus ohonom ni. Dyro i ni olwg newydd ar wir ystyr bywyd yn ystod y cyfnod heriol yma. Dyro i ni adnabod ein gilydd o ddydd i ddydd, fel roedd Iesu Grist yn adnabod ei braidd. Cyflwynwn i’th ofal Tadol y claf a’r clwyfus, yr hiraethus a’r galarus, ym mhob man. Dyro iddynt gofio bob amser dy fod yn agos atynt. Gofynnwn i Ti fendithio y rhai sy’n gweini dros yr anghenus:  yn eu cartrefi, mewn ysbytai, neu mewn cartrefi henoed. Bendithia’r rhai sy’n gweithio i wella cymdeithas ym mhob rhyw fodd, a llwydda bob ymdrech i ddwyn brawdgarwch a heddwch i’n byd. Gweddïwn dros ein haelodau oll a’u teuluoedd. Gofynnwn am dy faddeuant yn enw ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.