Dyddiadur

MYFYRDOD Y SULGWYN GAN EIN GWEINIDOG Y PARCH HELEN  WYN JONES

Darlleniadau: Ioan 14:15-27, Rhufeiniaid 8:1-17

Emyn: Caneuon Ffydd 579.

Ti yw’r Un sy’n adnewyddu,
ti yw’r Un sy’n bywiocáu;
ti yw’r Un sy’n tangnefeddu
wedi’r cilio a’r pellhau:
bywiol rym roddaist im,
bellach ni ddiffygiaf ddim.

Yn ystod y Sulgwyn dathlwn benblwydd yr Eglwys Gristnogol. Fe’i cenhedlwyd ar ddechrau gweinidogaeth gyhoeddus Iesu, pan alwodd ato’i hun y disgyblion ‘er mwyn iddynt fod gydag ef ac er mwyn eu hanfon hwy i bregethu’. Ar y Pentecost, esgorwyd ar yr hyn a elwir yn Eglwys. Yr oedd y gymdeithas a ddaeth yn Eglwys ar y Pentecost yn llinach yr hyn a elwir yn yr Hen Destament yn ‘bobl Dduw’, ond yr oedd hefyd yn wahanol fel dywed Paul, ‘Nid oes y fath beth ag Iddew a Groegwr, caeth a rhydd, gwryw a benyw, oherwydd un ydych oll yng Nghrist Iesu’. Nid oedd ffiniau cenedl yn y gymdeithas hon. Pan yw’r Eglwys yn Eglwys, yna y mae’n gyfrwng lledaenu Teyrnas Duw, sydd yn Deyrnas cariad. Grym cariad ac nid cariad at rym yw grym y Deyrnas hon, a phwrpas yr Eglwys sef Cymdeithas o bobl Dduw, yw bod yn sianel i’r grym hwnnw drwy nerth yr Ysbryd Glân.

Hwyrach mai’r camgymeriad mwyaf a wnawn fel aelodau eglwysig yw meddwl fod disgwyl i ni fyw y bywyd Cristnogol yn ein nerth ein hunain. Gan fod safonau Cristnogol mor uchel, yn fynych torrwn ein calonnau. Holl gyfrinach Cristnogaeth yw fod Duw yn ei ras yn rhoddi nerth i ni i fyw y bywyd Cristnogol ac i wynebu holl ofynion bywyd. Yr Eiriolwr neu Diddanydd arall, Duw ei hun yn yr Ysbryd Glân, yw’r nerth hwn.

Dynion llwfr, ofnus oedd disgyblion yr Arglwydd Iesu hyd yn oed ar ôl yr Atgyfodiad. Dydd y Pentecost, a thywalltiad yr Ysbryd Glân, a’u newidiodd. Wedi’r Pentecost gwelwn y disgyblion yn tystio’n hyf a dewr i’r Gwaredwr. Gwelwn fod yr Ysbryd wedi eu gwneud yn deulu a gwelwn rinweddau amlwg ynddynt. Mae’r wers yn amlwg i ni. Mae’r Ysbryd Glân mor angenrheidiol i ni i fyw fel Cristionogion ag ydyw aer i anadlu. Mae’n arwyddocaol fod Paul yn galw’r rhinweddau Cristnogol yn “ffrwythau’r Ysbryd”

Dywed Paul, “Ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan-ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain”.

Mae’r Ysbryd yr un mor angenrheidiol i’r Eglwys fel cymdeithas. Yr Ysbryd sy’n rhoddi bywyd iddi, yn ei gwneud yn deulu, ac yn rhoddi grym a goleuni iddi. Dywed ein Cyffes Fer o’n Ffydd, “Credwn yn yr Ysbryd Glân. Trwyddo Ef y mae Crist yn preswylio yn y Credinwyr, gan eu Sancteiddio yn y Gwirionedd”.

‘Does ryfedd yn y byd fod Llyfr yr Actau yn priodoli’r cyfan i’r Ysbryd Glân.

Gweddïwn

O! Dduw ein Tad nefol, cydnabyddwn ein hangen am yr Ysbryd. Cydnabyddwn mai esgyrn sychion ydym hebddo, heb fywyd nac anadl ynom. Yr Ysbryd Glân sydd yn ein bywiocáu, i’n gwneud ni’n fyw i’th bethau Di. Diolchwn am yr Ysbryd Glân sydd yn galluogi ni i ddilyn ôl troed yr Arglwydd Iesu, i arddangos yn ein bywydau y rhinweddau a berthyn i’w ddisgyblion ac i fyw fel plant i Ti. Cynnau fflam ynom  i’n galluogi i ddweud yn agored wrth eraill am yr Efengyl fawr.

Ti rydd foliant  yn y fynwes
rhoddi’r trydan yn y traed
ti rydd dân yn y dystiolaeth
i achubol werth dy waed:
cawsom rodd wrth ein bodd
ofn y galon friw a ffodd.

Maddau i ni ein hesgeulustod o’th Lân Ysbryd. Edrych mewn trugaredd arnom, er mwyn ei enw, ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.

Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll, yr awr hon ac hyd byth.  Amen.

NEWID I DREFNIADAU ADDOLIAD O 4 HYDREF 2020 YMLAEN

Oherwydd y newidiadau ynglŷn â chyfyngiadau COVID19 a ddaeth i rym nos Iau 01/10/2020, penderfyniad y swyddogion oedd peidio â chynnal gwasanaethau yn y capel ar hyn o bryd.  Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y trefniadau hyn yn newid.  Fe’ch gwahoddir i ymuno mewn addoliad Zoom yn unol â’r drefn a ddefnyddiwyd hyd yn ddiweddar.

Gan fod y Coronafeirws (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, roedd Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn y capel rhwng mis Mawrth a mis Medi.

O fis Mehefin ymlaen buom yn cynnal oedfa bob bore Sul dros Zoom, gyda nifer gynyddol yn ymuno dros yr wythnosau. Cawsom gwmni capeli’r ofalaeth, capeli’r ardal yn undebol, cyfeillion o wahanol rannau o Gymru a thu hwnt, o Loegr a chyn belled ag Alsace yn Ffrainc. Ymunodd 50 o gartrefi â’i gilydd. Diolchwn i bawb sy wedi cyfrannu i wneud y gwasanaethau hyn mor fendithiol ac amrywiol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau arnom ni i gyd mae gwaith yr eglwys wedi parhau ac yn sicr wedi ymestyn ac ehangu heb orfod poeni am ffiniau, boed rheiny o fewn pedair wal, gardd gefn neu bum milltir fel ag y bu am beth amser. Diolchwn i aelodau a chyfeillion am ofalu am ei gilydd a gofalu am eraill o fewn ein hardal, ein gwlad a’n byd. Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt. Mae’r Gweinidog a nifer o aelodau yn barod i gynnig eu cymorth. Parhawn yn obeithiol ac yn ffyddiog a cherddwn ymlaen i’r dyfodol gyda hyder, ac yn sicr, gyda’n gilydd.

Yn dilyn asesiad risg llawn a manwl ar gyfer gofynion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Llywodraeth Cymru a chadw at reolau iechyd a diogelwch, o ddechrau mis Gorffennaf bu’r capel ar agor ar gyfer gweddi / myfyrdod bersonol bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch. Cynhaliwyd tri gwasanaeth yn ystod mis Medi.

NEGES GAN EIN GWEINIDOG

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser.  Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr cyfnod heriol hwn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Ers nifer o fisoedd bu canolfan Banc Bwyd Conwy yn Ffordd Las, Llandudno ac wrth gwrs yn dilyn y cyfyngiadau bu’n amhosibl mynd â rhoddion i’r ganolfan. Y newydd da yw fod canolfan unwaith eto gennym o fewn cyrraedd, yn Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Mae’r adeilad, sef Spyce Community Hub gyferbyn â Chapel Horeb ac ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener rhwng 10 a 2 o’r gloch. Os am ofalu bod rhywun yno i dderbyn rhoddion gallwch ffonio ar 07305 197810. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan www.sanctuarytrust.org.uk. Eglwys St Paul sy wedi cynnig y safle hwn i’r banc bwyd am y tri mis nesaf, felly pan ddaw unrhyw newid fe’ch hysbyswn ohono. Bu mis Hydref 2020 yn fis prysur arall iddynt, dosbarthwyd 152 o barseli, 52 i deuluoedd efo 117 o blant, 15 i gyplau a 85 i bobl sengl. Mae staff y Banc Bwyd yn anfon eu diolch atom am bob rhodd rydym wedi ei chyfrannu dros y cyfnod argyfyngus hwn ac yn apelio am inni barhau i’w cefnogi

Mae’r gwasanaeth oedd ar gael yng Nghapel y Rhos, bellach wedi dirwyn i ben. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor, cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones