Dyddiadur

MIS IONAWR 2021

MYFYRDOD AR GYFER Y FLWYDDYN NEWYDD GAN EIN GWEINIDOG Y PARCH HELEN WYN JONES

Ar ddechrau blwyddyn newydd fe ddaw cyfle newydd i ni ail edrych a myfyrio ar neges ein Harglwydd Iesu Grist. Daw neges myfyrdod y flwyddyn newydd o’r emyn adnabyddus gan yr emynydd David Jones, 1805-68.

Mae Duw yn llond pob lle
presennol ymhob man,
y nesaf yw efe
o bawb at enaid gwan;
wrth law o hyd i wrando cri;
“Nesau at Dduw sy dda i mi.”

(Caneuon Ffydd 76)

Dyma emyn sy’n amserol iawn ar ddechrau blwyddyn newydd. Dyhead bob un ohonom yw nesáu at Dduw a’i ddyhead ef yw nesáu atom ninnau.

Daw’r geiriau hyn o’r adnod olaf yn Salm 73,   “Nesáu at Dduw sy dda i mi.”

Gweddïwn fel yr emynydd am holl bresenoldeb Duw ar ddechrau’r flwyddyn newydd. Ef yw’r Un sy’n “llond pob lle”, ac yn “bresennol ymhob man. “Mae’n naturiol felly i ni ddweud, “Nesáu at Dduw sy dda i mi,” a hynny ym mhrofiadau llon a lleddf a ddaw yn ystod y flwyddyn.

Yn Iesu Grist y mae Duw yn datguddio’i hun i ni mewn gwahanol ffyrdd. Gallwn droi ato fel Tad a mwynhau ei gwmni, ond ochr yn ochr â’r ddelwedd bersonol hon, rhaid cadw mewn cof fod Duw yn holl bresennol. Mae yn llenwi pob lle a phob awr ac yn agos at bob un ohonom. Y mae myfyrio ar y presenoldeb hwn, yn deffro ynom yr ymwybyddiaeth o’i agosrwydd ac yn gymorth i ni wrth ymlwybro ar hyd y flwyddyn newydd hon.

Rydym oll mewn cyfnod o ansicrwydd a therfysg. Cawsom ein siglo ers bron i flwyddyn gan y pandemig, ond er hyn i gyd cofiwn  neges yr emynydd “er anwadalwch dyn” mai’r “un yw ef o hyd.” Boed i hyn ddod â chysur i ni fel teulu Duw ar ddechrau’r flwyddyn ac wrth i ni afael yn ei law a chyd-gerdded gydag Ef ac yn ei gwmni. Mae ei bresenoldeb Ef gyda ni o hyd…ddoe, heddiw ac yfory. Ceir addewidion ein Harglwydd Iesu Grist yn yr emyn hwn.

Addawodd Duw: “Er hynny, yr wyf gyda thi bob amser; yr wyt yn cydio yn fy neheulaw.” (Salm 73: 23). Dyma addewid calonogol gan Dduw i bob un ohonom.

Addawodd Duw ei fod gyda ni yn ei Fab, Iesu Grist a’r Ysbryd Glân. Dywedodd Iesu Grist wrth ei ddisgyblion wrth iddo lefaru a rhoi comisiwn cyntaf iddynt, “Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân. “Ac yn awr,yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd diwedd y byd.” (Mathew 28:19-20). Mae’n ein hannog ninnau heddiw i ddilyn yr un esiampl i’w wasanaethu Ef. Addawodd Duw i’n tywys gyda’i ddeheulaw. “Canys myfi, yr Arglwydd dy Dduw, sy’n ymaflyd yn dy law, ac yn dweud wrthyt, ‘Paid ag ofni, yr wyf fi’n dy gynorthwyo.’ (Eseia 41:13)

Llaw gadarn a diogel ein hollgyfoethog Dduw sy’n ein harwain a’n diogelu bob amser.

“Yr hollgyfoethog Dduw,
Ei olud ni leiha….
Un dafn o’i for sy’n for I ni:
“Nesau at Dduw sy dda i mi.”

Daw neges ac addewidion Duw i bob un ohonom ar ddechrau’r flwyddyn, bod Duw yn dyheu i fod gyda ni ac mewn perthynas agos â ni bob amser. Felly ar ddechrau blwyddyn newydd cofiwn mai, “nesau at Dduw sy dda i mi.”

Gweddïwn

Tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron,
Ceisiaf dy fendith, ddechrau’r flwyddyn hon;
Trwy blygion tywyll ei dyfodol hi,
Arweinydd anffaeledig, arwain ni.

Ble bynnag yr ydym ni, mewn cartref neu gapel, yn y dyffryn, ar fynydd neu’r glannau, yr wyt ti’n llond pob lle, yn bresennol ym mhob man. Waeth beth yw ein cyflwr, boed lawen neu boed drist, yr wyt ti’n llawenhau gyda’r rhai sy’n llawen ac yn tristau gyda’r rhai sy’n drist. Gweddïwn arnat, O Dad, ar ddechrau 2021, am fedru ymddiried o’r newydd yn dy gariad sy’n cofleidio ein ddoe, ein heddiw a’n hyfory a’u gwneud oll yn un.

Boed dy gariad di yn ein huno â’n gilydd mewn ffydd a gobaith. Cynorthwya ni i’th geisio di a’th deyrnas yn gyntaf fel y daw popeth arall yn ychwaneg i ni. Gweddïwn dros y llesg a’r gwan a phawb sydd mewn angen ac yn galaru. Gofynnwn hyn oll yn enw ein Harglwydd Iesu Grist. Amen

“nesau at Dduw sy dda i mi.”

NEWID I DREFNIADAU ADDOLIAD O 4 HYDREF 2020 YMLAEN

Oherwydd y newidiadau ynglŷn â chyfyngiadau COVID19 a ddaeth i rym nos Iau 01/10/2020, penderfyniad y swyddogion oedd peidio â chynnal gwasanaethau yn y capel ar hyn o bryd.  Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y trefniadau hyn yn newid.  Fe’ch gwahoddir i ymuno mewn addoliad Zoom yn unol â’r drefn a ddefnyddiwyd hyd yn ddiweddar.

Gan fod y Coronafeirws (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, roedd Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn y capel rhwng mis Mawrth a mis Medi.

O fis Mehefin ymlaen buom yn cynnal oedfa bob bore Sul dros Zoom, gyda nifer gynyddol yn ymuno dros yr wythnosau. Cawsom gwmni capeli’r ofalaeth, capeli’r ardal yn undebol, cyfeillion o wahanol rannau o Gymru a thu hwnt, o Loegr a chyn belled ag Alsace yn Ffrainc. Ymunodd 50 o gartrefi â’i gilydd. Diolchwn i bawb sy wedi cyfrannu i wneud y gwasanaethau hyn mor fendithiol ac amrywiol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau arnom ni i gyd mae gwaith yr eglwys wedi parhau ac yn sicr wedi ymestyn ac ehangu heb orfod poeni am ffiniau, boed rheiny o fewn pedair wal, gardd gefn neu bum milltir fel ag y bu am beth amser. Diolchwn i aelodau a chyfeillion am ofalu am ei gilydd a gofalu am eraill o fewn ein hardal, ein gwlad a’n byd. Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt. Mae’r Gweinidog a nifer o aelodau yn barod i gynnig eu cymorth. Parhawn yn obeithiol ac yn ffyddiog a cherddwn ymlaen i’r dyfodol gyda hyder, ac yn sicr, gyda’n gilydd.

Yn dilyn asesiad risg llawn a manwl ar gyfer gofynion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Llywodraeth Cymru a chadw at reolau iechyd a diogelwch, o ddechrau mis Gorffennaf bu’r capel ar agor ar gyfer gweddi / myfyrdod bersonol bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch. Cynhaliwyd tri gwasanaeth yn ystod mis Medi.

NEGES GAN EIN GWEINIDOG

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser.  Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr cyfnod heriol hwn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Ers nifer o fisoedd bu canolfan Banc Bwyd Conwy yn Ffordd Las, Llandudno ac wrth gwrs yn dilyn y cyfyngiadau bu’n amhosibl mynd â rhoddion i’r ganolfan. Y newydd da yw fod canolfan unwaith eto gennym o fewn cyrraedd, yn Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Mae’r adeilad, sef Spyce Community Hub gyferbyn â Chapel Horeb ac ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener rhwng 10 a 2 o’r gloch. Os am ofalu bod rhywun yno i dderbyn rhoddion gallwch ffonio ar 07305 197810. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan www.sanctuarytrust.org.uk. Eglwys St Paul sy wedi cynnig y safle hwn i’r banc bwyd am y tri mis nesaf, felly pan ddaw unrhyw newid fe’ch hysbyswn ohono. Bu mis Hydref 2020 yn fis prysur arall iddynt, dosbarthwyd 152 o barseli, 52 i deuluoedd efo 117 o blant, 15 i gyplau a 85 i bobl sengl. Mae staff y Banc Bwyd yn anfon eu diolch atom am bob rhodd rydym wedi ei chyfrannu dros y cyfnod argyfyngus hwn ac yn apelio am inni barhau i’w cefnogi

Mae’r gwasanaeth oedd ar gael yng Nghapel y Rhos, bellach wedi dirwyn i ben. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor, cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones