Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS RHAGFYR 2019

Bore Sul, 1 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Richard Glyn Jones
 • Gwneir casgliad arbennig heddiw at y Genhadaeth

Nos Sul, 1 Rhagfyr, am 7:30, Capel y Rhos

 • Cyngerdd Blynyddol Capel y Rhos yng nghwmni Rhys Meirion, Cai Fôn Davies a Tomos Bohanna; cyfeilydd Steven Evans; tocynnau yn £15 ac ar gael gan Buddug; elw at ein helusen am eleni sef Sefydliad y Galon.

Pnawn Llun, 2 Rhagfyr am 2:00 o’r gloch, Capel Hebron

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi.  Dan ofal Ebeneser

Nos Iau, 5 Rhagfyr, am 7:00 o’r gloch, Capel Ebeneser

 • Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn; “Rhyw Lun o Hunangofiant”; dewch i fwynhau noson yng nghwmni’r arlunydd a’r bardd Mr Gareth Owen o Aberystwyth, gynt o Eglwysbach; llywydd y noson Mr Dafydd Lloyd Jones

Bore Sul, 8 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

Nos Fercher, 11 Rhagfyr, am 7:00, Capel Pensarn, Cyffordd Llandudno

 • Gwasanaeth Nadolig dan ofal aelodau Pensarn
 • Trefniant Cyfarfod Dosbarth y Glannau

Bore Iau, 12 Rhagfyr, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cylch Trafod yr Ofalaeth; y pwnc dan sylw fydd “Mathew, y disgybl”
 • Croeso cynnes i bawb a phaned ar ddechrau’r cyfarfod

Pnawn Iau, 12  Rhagfyr am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Ymarfer Parti Canu’r Ofalaeth

Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr, rhwng 12:00 ac 1:00, Canolfan y Bayview

 • Carolau Cytûn Colwyn a Rhos (ger Morrisons)
 • Arweinydd Dilwyn Price; cyfeilydd Gwyn Jones; dewch i ganu!
 • Byddwn yn casglu arian at Loches nos i’r digartref yn Llandudno

Bore Sul, 15  Rhagfyr, am *10:00* o’r gloch, Capel Hebron

 • Gwasanaeth Nadolig Hebron a Chapel y Rhos

Nos Fercher, 18 Rhagfyr, am 7:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cyngerdd Nadoligaidd yng nghwmni Band Pres Beulah
 • Ni chodir tâl mynediad ond bydd casgliad at Linell Gymraeg y Samariaid

Bore Sul, 22 Rhagfyr, am *10:00*, Capel Bryn Ebeneser, Glan Conwy

 • Gwasanaeth yr Ofalaeth dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones

Bore Mercher, Dydd Nadolig, 25 Rhagfyr, am 10:00, Capel Hebron

 • Oedfa Fore’r Nadolig dan arweiniad aelodau Hebron
 • Gwneir casgliad at waith Cymorth Cristnogol

Bore Sul, 29 Rhagfyr, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones