Dyddiadur

CYFARFODYDD O 17 MAWRTH 2020 YMLAEN

  • Gan fod y Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan,  mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus ar hyn o bryd.  O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni fydd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal yn y capel tra bo’r sefyllfa hon yn parhau.  
  • Rydym yn awyddus i barhau ein gweinidogaeth yn ystod y cyfnod hwn.   Mae’r Parch Helen Wyn Jones yn paratoi myfyrdodau ar ein cyfer ac fe fyddant  yn ymddangos ar y wefan a thrwy ebost i’r rhai sydd eisoes wedi ymuno â’r grŵp ebost.  Yn ogystal mae’r Parch Dylan Rhys Parri yn paratoi fideo fydd yn gyfle i fyfyrdod pellach a fydd ar gael ar fore Sul ar wefan https://www.gofalaethbrocreuddyn.com/
  • Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt.  Mae’r Gweinidog a rhai o’r aelodau ieuengach o’r gynulleidfa yn barod i gynnig eu cymorth.   
  • Darperir rhagor o wybodaeth ar wefan https://www.ebcpcw.cymru/cy/

Dydd Gwener, 27 Mawrth 2020

Neges gan ein Gweinidog y Parch Helen Wyn Jones

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn yn ystod yr amgylchiadau anodd yma.

Cofiwch fod y cwpan bob amser yn hanner llawn ac nid hanner gwag.

Beth am i ni oleuo cannwyll gyda’n gilydd am 7 y.h. nos Sul a chyd adrodd Gweddi’r Arglwydd neu Weddi’r Teulu gyda’n gilydd mewn undod yng Nghrist? Cyn bo hir byddaf yn anfon myfyrdod sef emyn i chi ddarllen, i ganu neu chwarae ar yr organ/piano adre yn eich cartref! Byddaf yn cynnwys darlleniad o’r Ysgrythur a gweddi. Anfonais neges a chais am emyn i’r ofalaeth, ar raglen Sian Cothi, echdoe. Os ewch ar iplayer Radio Cymru mae’r emyn i’w glywed (tybed faint ohonoch chi fydd yn gallu dyfalu pa emyn a’r dôn anfonais h.y. cyn i chi wrando). Cewch hyd iddo ar ddiwedd y rhaglen ddoe. Cofiwch wylio’r Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol bore Sul am 11 o’r gloch ar S4C.

Anfonaf wybodaeth bwysig i chi mewn atodiad isod.

Cymerwch ofal i gyd a dwi’n siŵr ein bod ni’n meddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys.

Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda chwi oll o’r awr hon a hyd byth. Amen

Yn gynnes ac yn annwyl iawn

Eich Bugail a’ch Gweinidog

Helen

Ymateb ymarferol i argyfwng Coronafeirws COVID-19

Mae’r sefyllfa ynghylch  COVID-19 yn datblygu’n gyson ac yn golygu newid yn ffordd o fyw pob un ohonom. Rydym wedi ceisio ymateb i’r angen trwy ganiatáu i wasanaeth cefnogi gwirfoddol wedi ei drefnu gan NEWMS (Nationwide Emergency Medical Services Ltd) ddefnyddio’r Ystafell Gyfarfod yng Nghapel y Rhos fel canolfan i drefnu cymorth yn lleol. Mae’r gwasanaeth gwirfoddol hwn ar gael i bawb ac fe fyddai’n dda pe gallech rannu’r wybodaeth gydag eraill.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor; cymorth ynghylch siopa; cymorth ynghylch derbyn meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol.

Os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu ar

 07917280461

neu trwy e-bost

accredilinktaskforce@gmail.com

Ni ddylid ymweld â’r adeilad. Mae’r manylion llawn am y gwasanaeth i’w gweld o dan Covid 19 Taskforce ar y wefan www.nwems.co.uk

Dydd Gwener, 27 Mawrth 2020

Myfyrdod gyda’n gilydd fel Eglwys

Wrth feddwl am y sefyllfa rydym ynddi ar hyn o bryd teimlaf fod yr emyn hwn a’r adnodau hyn yn neges bwysig i ni ac yn fyfyrdod Ysbrydol ar adeg sydd mor heriol.

Emyn CFf 76

Mae Duw yn llond pob lle,

   Presennol ymhob man;

Y nesaf yw efe

   o bawb at enaid gwan;

wrth law o hyd i wrando’n cri;

“Nesau at Dduw sy dda i mi”.

                  Darlleniad o’r Ysgrythur (Mathew 6: 5-6)

Mae angen i ni neilltuo amser arbennig ynghanol ein bywydau, a all fod mor brysur, i gadw oed â Duw. Cymerwch fantais o allu neilltuo i ystafell, neu unrhyw le arall yn y tŷ gan gynnwys ystafell yn eich calon i gyfarfod â Duw yn ystod yr adeg  hwn. Os yw Crist yn gorchymyn i ni, mewn gweddi ddirgel, i encilio i’n hystafell a chau y drws er mwyn i’n Tad nefol ein gweld yn y dirgel, felly hefyd y dylem wneud yn ein myfyrdodau. Cofiwn  yn ystod y Grawys, aeth Crist ei hun o’r neilltu, i’r mynydd, i’r anialwch, neu i ryw le unig, dirgel neu anial! Rydym mewn encil, yn ein tai ar hyn o bryd ond fe ddaw haul ar fryn. Dewch i ni encilio mewn gweddi, llonyddwch a myfyrio ar holl weithredoedd yr Arglwydd.

  “Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear.

                                                                                                                          Salm 8:9

Gweddiwn

Boed fy nghalon iti’n demel,

Boed fy ysbryd iti’n nyth,

Ac o fewn y drigfan yma

Aros, Iesu, aros byth.

Yr wyt Arglwydd, yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man; y mae dy bresenoldeb yn llenwi’r lle hwn a’r awr hon. Yr wyt yn ein hamgylchynu ynghanol y storm yr ydym oll ynddi yn awr. Boed i ni deimlo dy fawredd yn hollol tu hwnt i ni ac ymddiried yn dy gariad a’th nerth. O Arglwydd, bydd yn dyner wrth bawb sydd mewn helbul, cystudd a thrueni, cysura y rhai gofidus, cynnal y gweiniaid, adfer y cleifion, a chyflwynwn i ti yr anghenus. Gweddïwn ar i bob un ohonom dy deimlo di yn agos a chanfod cysur a nerth yn dy gwmni. Boed i ti ein hamgylchynu nawr a’th gariad rhyfeddol. Gofynnwn hyn yn enw ac yn haeddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen

Bydded i dangnefedd Duw, sydd uwchlaw pob deall fod gyda chwi oll yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Bydded i’r Arglwydd dy fendithio a’th gadw yn awr ac hyd byth. Amen

Pob bendith a chadwch yn ddiogel.

Helen Wyn