Dyddiadur

CYFARFODYDD MIS HYDREF 2019

Pnawn Mercher,  2 Hydref, am 2:00 o’r gloch, Capel Peniel, Deganwy

 • Cyfarfod o Gyf-eisteddfod Chwiorydd y Glannau
 • Ceir anerchiad gan Eirian Roberts, y Bala. Croeso cynnes i bawb

Nos Fercher, 2 Hydref,  am 7:00, Capel y Rhos

 • Noson Agoriadol Cymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn
 • Cyngerdd gan Gôr Adlais, Ynys Môn
 • Tocynnau cyngerdd pris £5, ar gael gan Gwyn a manylion llawn yn y cyntedd. Tocynnau Tymor, pris £5, hefyd ar gael gan Gwyn

Bore Sul, 6 Hydref, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Diolchgarwch dan arweiniad y Parch Helen Wyn Jones
 • Gwneir casgliad arbennig Diolchgarwch, mae amlen bwrpasol ar gael

Pnawn Llun,  7 Hydref, am 2:00 o’r gloch, Capel Ebeneser

 • Cyfarfod Gweddi Undebol Diolchgarwch, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Horeb/Disgwylfa, Capel y Rhos a Hebron

Bore Iau, 10 Hydref, am 10:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cylch Trafod yr ofalaeth. Byddwn yn trafod disgyblion ddoe a heddiw gan gychwyn ag Andreas, y disgybl cyntaf i ddilyn Iesu Grist.  Croeso i bawb.

Bore Sul, 13  Hydref, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Glyn Williams

Bore Sul, 20 Hydref, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan arweiniad Mr Huw Tegid

Pnawn Iau, 24 Hydref, am 2.00, Capel y Rhos

 • Sgwrs a phaned yng nghwmni Mr John Eric Hughes, Abergele.
 • Testun ei sgwrs fydd “Adar Cerdd”. Croeso cynnes i bawb.

Bore Sul, 27 Hydref, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth dan ofal Parti’r Llan, Glan Conwy

Bore Sul, 3 Tachwedd, am 10:30, Capel y Rhos

 • Gwasanaeth Cymun dan arweiniad y Parch Brian Wright

Pnawn Llun,  4 Tachwedd, am 2:00 o’r gloch, Capel y Rhos

 • Cyfarfod Gweddi Undebol, trefniant y Cyngor Eglwysi
 • Dan ofal aelodau Hebron, Horeb/Disgwylfa, a Chapel y Rhos

Dyddiad i’ch dyddiaduron

 • Wythnos Apêl y Bocsys eleni o ddydd Llun 18 Tachwedd – ddydd Gwener 22 Tachwedd. Rhagor o wybodaeth yn y cyntedd neu holwch Iona

Banc Bwyd

 • Diolch am bob cyfraniad fu dros yr haf at y Banc Bwyd.  Wrth i fisoedd y gaeaf nesáu bydd yr angen lleol am fwydydd a nwyddau’n cynyddu.  Mi fydd y tîm gweithgar sy’n rhedeg y Banc Bwyd yn hynod ddiolchgar am bob rhodd ato ac mi fyddwn yn gofalu mynd â’r nwyddau draw bob mis.