Dyddiadur

CYFARFODYDD O 13 MEDI 2020 YMLAEN

Gan fod y Coronafeirws (COVID-19) yn gallu achosi symptomau difrifol mewn rhai pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, roedd Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cynghori na ddylid cynnal addoliad cyhoeddus. O ganlyniad i hyn, ac er mwyn diogelu iechyd ein haelodau a chyfeillion yng Nghapel y Rhos, ni chynhaliwyd unrhyw wasanaethau na chyfarfodydd pellach yn y capel rhwng mis Mawrth a mis Medi.

O fis Mehefin ymlaen buom yn cynnal oedfa bob bore Sul dros Zoom, gyda nifer gynyddol yn ymuno dros yr wythnosau. Cawsom gwmni capeli’r ofalaeth, capeli’r ardal yn undebol, cyfeillion o wahanol rannau o Gymru a thu hwnt, o Loegr a chyn belled ag Alsace yn Ffrainc. Ymunodd 50 o gartrefi â’i gilydd. Diolchwn i bawb sy wedi cyfrannu i wneud y gwasanaethau hyn mor fendithiol ac amrywiol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau arnom ni i gyd mae gwaith yr eglwys wedi parhau ac yn sicr wedi ymestyn ac ehangu heb orfod poeni am ffiniau, boed rheiny o fewn pedair wal, gardd gefn neu bum milltir fel ag y bu am beth amser. Diolchwn i aelodau a chyfeillion am ofalu am ei gilydd a gofalu am eraill o fewn ein hardal, ein gwlad a’n byd. Rydym yn awyddus i barhau i fod yn gymdeithas ofalgar ac yn annog ein haelodau i gysylltu os oes angen unrhyw gymorth arnynt. Mae’r Gweinidog a nifer o aelodau yn barod i gynnig eu cymorth. Parhawn yn obeithiol ac yn ffyddiog a cherddwn ymlaen i’r dyfodol gyda hyder, ac yn sicr, gyda’n gilydd.

Yn dilyn asesiad risg llawn a manwl ar gyfer gofynion Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Llywodraeth Cymru a chadw at reolau iechyd a diogelwch, o ddechrau mis Gorffennaf bu’r capel ar agor ar gyfer gweddi / myfyrdod bersonol bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 o’r gloch.

NEGES GAN EIN GWEINIDOG

Annwyl Gyfeillion

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Diolchaf am eich ymatebion a’ch negesuon bendithiol bob amser.  Boed i ni ddal i fugeilio ein gilydd yn ddiogel yn ystod yr cyfnod heriol hwn. Diolchaf i chi am eich gofal dros eich gilydd.

Mae Swyddogion Capel y Rhos, wedi trefnu i ail-agor y capel i gyd-addoli, ar ddydd Sul, 13eg o Fedi.  Bydd gwasanaethau zoom yn canlyn ymlaen ar hyn o bryd dan ofal swyddogion Capel Hebron. Edrychwn ymlaen at ddod yn ôl gyda’n gilydd

Teimlaf fod hi’n bwysig iawn i ni fel eglwys ddal i helpu yn y gymdeithas. Ers nifer o fisoedd bu canolfan Banc Bwyd Conwy yn Ffordd Las, Llandudno ac wrth gwrs yn dilyn y cyfyngiadau bu’n amhosibl mynd â rhoddion i’r ganolfan. Y newydd da yw fod canolfan unwaith eto gennym o fewn cyrraedd, yn Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Mae’r adeilad, sef Spyce Community Hub gyferbyn â Chapel Horeb ac ar agor o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener rhwng 10 a 2 o’r gloch. Os am ofalu bod rhywun yno i dderbyn rhoddion gallwch ffonio ar 07305 197810. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan www.sanctuarytrust.org.uk. Eglwys St Paul sy wedi cynnig y safle hwn i’r banc bwyd am y tri mis nesaf, felly pan ddaw unrhyw newid fe’ch hysbyswn ohono. Bu mis Gorffennaf yn fis prysur arall iddynt, dosbarthwyd 117 o barseli, 31 i deuluoedd efo 89 o blant, 8 i gyplau a 78 i bobl sengl. Mae staff y Banc Bwyd yn anfon eu diolch atom am bob rhodd rydym wedi ei chyfrannu dros y cyfnod argyfyngus hwn ac yn apelio am inni barhau i’w cefnogi

Mae’r gwasanaeth oedd ar gael yng Nghapel y Rhos, bellach wedi dirwyn i ben. Ond os ydych chi neu unrhyw un arall angen cymorth, gellir cysylltu gydag Elen a Mike Bohanna trwy’r wefan www.event-medical-cover.co.uk  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor, cymorth ynghylch siopa, cymorth ynghylch meddyginiaethau yn ogystal ag ymateb meddygol. Gwn fod llawer iawn wedi gweld y gwasanaeth yma’n gymorth mawr. Rydym yn awyddus iawn i rannu’r wybodaeth yma er mwyn i bawb wybod fod y gwasanaeth yn parhau. Rydym yn ddiolchgar am y gwasanaeth arbennig hwn.

Cymerwch ofal i gyd, a dwi’n siwr ein bod ni’n dal i feddwl ac yn anfon cofion at ein gilydd fel eglwys

Dewch i ni gyd adrodd gyda’n gilydd, Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda ni oll o’r awr hon ac hyd byth. Amen.

Pob bendith
Eich Bugail a’ch Gweinidog. 
Helen Wyn Jones

MYFYRDOD

Darllen:    Salm 8 a 9.

Testun:

“Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd; y lloer a’r sȇr, y rhai a ordeiniaist ; pa beth yw dyn, i ti i’w gofio? A mab y dyn, i ti i ymweld âg ef? Canys gwnaethost ef ychydig is na’r angylion, ac a’i coronaist â gogoniant ac â harddwch”. (Salm 8:3-5).

Yn ystod fy ngweinidogaeth gwerthfawrogais lawer o lyfrau fel rhoddion ac yn eu plith nifer o Feiblau, rhai mawr mewn maint a rhai bach hefyd. Cefais un, cyn yr hunan ynysu, un canolig ei faint a’r print yn glir a gweddol fawr. Wrth dderbyn y Beibl hwn, sylwais fod ôl defnydd mawr ar Lyfr y Salmau, y mae hyn yn wir am y copïau i gyd bron. Mae hyn yn ein hatgoffa o gyngor da gan weinidog, “Daliwch ati i weddïo a darllenwch Lyfr y Salmau yn aml”.

Gorwedd ein testun yn y Salmau ac y mae digon o gyfle ynddo i gael myfyrdod buddiol iawn. Sylwer ei fod yn cynnwys Duw, dyn, a daear ac mae’r Salmydd yn cyfeirio at y tri.

Yn yr adnod gyntaf mae’r Salmydd yn edrych i fyny;  yn y bedwaredd adnod mae’n edrych oddi mewn i ni ac yn y bumed adnod mae’n edrych o gwmpas.

Yn gyntaf, y mae dyn yn greadur a’r gallu ganddo i edrych i fyny. Edrych i lawr y mae llawer o’r creaduriaid eraill. Ai am fod eu porfa ar y tir? Gwelwn  rhai ohonynt yn edrych o gwmpas ond ychydig sydd yn edrych i fyny! Edrych i fyny a syllu mewn rhyfeddod at waith bysedd Duw a wna dyn; gweld y lloer a’r sȇr aneirif a wna’r Salmydd, ac y mae pobl dros y canrifoedd wedi gwneud yr un peth ganwaith. Dengys y ffurfafen ogoniant ein Duw ni.  Serch hynny mae edrych i fyny arall mewn bywyd, sef gweld a sylweddoli gras, nerth a chariad ein Tad Nefol. Rydym ni yn edrych ato; ac mae Ef yn ei dosturi a’i drugaredd edrych i lawr arnom ni.  Diolch iddo.

Nef a daear, tir a môr
Sydd yn datgan mawl ein Iôr:
Fynni dithau, f’enaid, fod
Yn y canol heb roi clod?

Yn ail, wrth feddwl am fawredd Duw, naturiol oedd i’r Salmydd ystyried bychander ei hun. “ Beth yw dyn, i ti i’w gofio, a mab y dyn i ti  ymweld ag ef?” Heblaw edrych i fyny, gall dyn edrych arno’i hunan gan holi, pwyso a mesur ei amcanion a’i fwriadau. Gallu mawr yw hwn ac un o roddion Duw i ddyn i’w godi o’i fychander. Daw hen ddywediad Groegaidd i’m meddwl, “ Ddyn boed i ti chwilio ac adnabod dy hun”. Mae Duw yn edrych oddi mewn i ni.  Daw’r gwirionedd hwn yn eglur yn Salm 139:23-24 – “ Chwilia fi, O Dduw, i ti adnabod fy nghalon; profa fi, i ti ddeall fy meddyliau, a gwêl a oes ffordd annuwiol gennyf”.

Yn drydydd, a ninnau wedi cyfeirio at fawredd Duw a bychander dyn, calondid yw aros ennyd gyda rhan olaf ein testun,

“Canys gwnaethost ef ychydig is na’r angylion, ac a’i coronaist â gogoniant ac â harddwch”. Er mwyn sylweddoli a gwerthfawrogi bwriad grasol Duw tuag atom ‘does dim rhaid gwneud mwy nag edrych o’n cwmpas,  yn enwedig yn y dyddiau rhyfedd hyn o ddarganfyddiadau anghredadwy. Mae gallu aruthrol gennym fel pobl ond mae ein gras yn brin. Mae gennym, fel unigolion, gyfoeth anhygoel at Ei wasanaeth ond dim chwarter digon o gariad yn ein calonnau i gynorthwyo’r miloedd aneirif o dlodion truenus y trydydd byd. Clywsom am “the wind of change” gan wleidydd enwog. Dywedwn ninnau, “Tyred Ysbryd Glân sancteiddiol, tyrd a’th nefol wlith i lawr”.

Gweddïwn

O Dduw nefol, rhyfeddol wyt yn dy holl ffyrdd a mynegaist dy ogoniant ar bob llaw. Datganwn dy glod gyda llawenydd a diolch mawr. Datguddiaist dy allu a’th ras i ni a chanmolwn dy Enw am hynny. Yn wir, Arglwydd, dyma wybodaeth ry ryfedd i ni, ond cynorthwya ni i edrych i fyny atat gan gofio fod dy gariad yn gyfuwch â’th allu rhyfeddol. Diolch am ddod atom ym Mherson dy Fab, Iesu Grist,  i egluro hyn i ni oll. Derbyn ni ynddo ef, fel y rhodiom yn dy oleuni sanctaidd. Gweddïwn dros bawb sy’n fyr o’n breintiau ac yn ei gweld hi’n anodd o ddydd i ddydd. Cyflwynwn i ti bawb sydd mewn profedigaeth a galar.  Gweddïwn am y dyfodol wrth i ni geisio dychwelyd yn ôl er mwyn bod gyda’n gilydd unwaith eto. Boed i ni dderbyn dy ddoethineb a’th arweiniad. Clyw ein gweddi wrth i ni ofyn am dy faddeuant drwy ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.